Komunikat z dnia 2 stycznia 2017 roku dotyczący programu uprawniającego do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych
Wiadomość, opublikowana 04-01-2017
 1. Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w drodze postępowania o zamówienie publiczne zawarł umowę z operatorem OK SYSTEM Polska S.A. dotyczącą zakupu karnetów sportowych dla pracowników, rencistów i emerytów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci. Karnety te uprawniają użytkowników do dostępu do usług z zakresu rekreacji i sportu w obiektach zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym 213 obiektów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
  Umowa obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

 1. Dostępne są następujące rodzaje karnetów:

  2.1. Karnety z dostępem nielimitowanym:
  1) karnet z dostępem nielimitowanym dla osoby uprawnionej,
  2) karnet z dostępem nielimitowanym dla dziecka powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia,
  3) karnet z dostępem nielimitowanym dla dziecka do lat 15,
  4) karnet z dostępem nielimitowanym do pływalni dla dziecka do lat 15.

  2.2. Karnety z dostępem limitowanym umożliwiające 12 wejść do obiektów w miesiącu
  1) karnet z dostępem limitowanym dla osoby uprawnionej,
  2) karnet z dostępem limitowanym dla dziecka powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia,
  3) karnet z dostępem limitowanym dla dziecka do lat 15,
  4) karnet z dostępem limitowanym do pływalni dla dziecka do lat 15.

 2. Informacja o kwocie dofinansowania do poszczególnych rodzajów karnetów w zależności od zadeklarowanego poziomu dochodu oraz osoby uprawnionej zostały określone w Porozumieniu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie dofinansowania ze środków ZFŚS udziału w programie uprawniającym do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych w roku 2017 dla pracowników, rencistów i emerytów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci.

 3. Ustalone w postępowaniu miesięczne ceny karnetów umożliwiające nielimitowaną oraz limitowaną liczbę wejść do obiektów, a także przypadające na poszczególne karnety kwoty dofinansowania ze środków ZFŚS oraz odpłatności przez pracownika prezentują poniższe tabele.

KARNETY NIELIMITOWANE

Osoby uprawnioneCena karnetu  (miesięczna) I przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 do kwoty 2.775 zł brutto
 II przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej 2.775 zł do 4.163 zł brutto
Dofinan-sowanie z ZFŚS (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)
Dofinan-sowanie z ZFŚS  (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)
Pracownik, emeryt lub rencista, osoba przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych84 zł40 zł44 zł
36 zł48 zł
Dziecko do lat 1570 zł20 zł
50 zł
18 zł
52 zł
Dziecko do lat 15 (tylko basen)35 zł20 zł15 zł18 zł17 zł
Dziecko powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia
84 zł
20 zł
64 zł
18 zł66 zł

Osoby uprawnioneCena karnetu (miesięczna)III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej 4.163 zł do 5.550 zł brutto
IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej kwoty 5.550 zł brutto
Dofinan-sowanie z ZFŚS (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)Dofinan-sowanie z ZFŚS (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)
Pracownik, emeryt lub rencista, osoba przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych84 zł32 zł52 zł
28 zł
56 zł
Dziecko do lat 1570 zł16 zł54 zł14 zł56 zł
Dziecko do lat 15 (tylko basen)35 zł16 zł
19 zł
14 zł21 zł
Dziecko powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia
84 zł
16 zł
68 zł14 zł
70 zł

 

KARNETY Z LIMITOWANĄ LICZBĄ WEJŚĆ (12 RAZY W MIESIĄCU)

Osoby uprawnioneCena karnetu  (miesięczna)I przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 do kwoty 2.775 zł brutto
II przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej 2.775 zł do 4.163 zł brutto
Dofinan-sowanie z ZFŚS (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)Dofinan-sowanie z ZFŚS  (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)
Pracownik, emeryt lub rencista, osoba przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych64 zł40 zł24 zł
36 zł28 zł
Dziecko do lat 1560 zł20 zł
40 zł
18 zł
42 zł
Dziecko do lat 15 tylko basen)30 zł20 zł10 zł18 zł12 zł
Dziecko powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia
64 zł
20 zł 
44 zł
18 zł46 zł

Osoby uprawnioneCena karnetu  (miesięczna)III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej 4.163 zł do 5.550 zł brutto
 IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej kwoty 5.550 zł brutto
Dofinan-sowanie z ZFŚS (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)Dofinan-sowanie z ZFŚS (miesięczne)Odpłatność osoby uprawnionej (miesięczna)
Pracownik, emeryt lub rencista, osoba przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych64 zł32 zł32 zł
28 zł
36 zł
Dziecko do lat 1560 zł16 zł44 zł14 zł46 zł
Dziecko do lat 15 (tylko basen)30 zł16 zł
14 zł
14 zł16 zł
Dziecko powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia
64 zł
16 zł
48 zł14 zł
50 zł

 

 1. Przystąpienie do programu jest możliwe od dnia 20 stycznia 2017 roku, a w następnych miesiącach 2017 roku od pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca. Odpłatność karnetu wykupionego na miesiąc styczeń będzie wynosiła wartość karnetu proporcjonalnie do ilości dni, w których był on aktywny (12 dni licząc od 20 do  31 stycznia br.).

 2. Składanie wniosków i rezygnacja z uczestnictwa w Programie:
  6.1. Pracownicy zainteresowani skorzystaniem z oferty składają wnioski o przystąpienie do programu i przyznanie dofinansowania, a także o ewentualną rezygnację z programu w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny w aplikacji AMU_RAP. Z uwagi na wymogi przepisów prawa, dla skutecznego złożenia wniosku wymagane jest dosłanie do Działu Socjalnego podpisanego przez pracownika Wniosku wraz z załącznikami (oświadczenia: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz Akceptacja Regulaminu dla użytkowników kart) sporządzonego w systemie AMU_RAP.
  6.2. Emeryci i renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych składają wnioski wraz (z oświadczeniami) o przystąpienie do programu i przyznanie dofinansowania, a także o ewentualną rezygnację z programu w formie papierowej w Dziale Socjalnym. Wniosek o dofinansowanie karnetów sportowo-rekreacyjnych stanowi załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 39/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków, z późn. zm., który jest dostępny na stronie internetowej UAM w formularzach Działu Socjalnego.

 3. Wnioski składa się do 5. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego karnet ma być aktywny, z wyjątkiem aktywacji karnetu obowiązującego od 20 stycznia i 1 lutego 2017 r.
  Uczestnik programu zainteresowany aktywacją karnetu od 20 stycznia 2017 r. zobowiązany jest do złożenia wniosku do dnia 11 stycznia 2017 r.
  Uczestnik programu zainteresowany aktywacją karnetu od 1 lutego 2017 r. zobowiązany jest do złożenia wniosku do dnia 16 stycznia 2017 r.

  WNIOSEK WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI UWAŻA SIĘ ZA ZŁOŻONY W CHWILI POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA WERSJI PAPIEROWEJ W DZIALE SOCJALNYM.

 4. Rezygnację z uczestnictwa w programie należy zgłosić do 5. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego można zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

 5. Różnica w odpłatności pomiędzy ceną karnetu a dofinansowaniem ze środków ZFŚS będzie potrącana pracownikom z wynagrodzenia za pracę z góry na podstawie wyrażonej Zgody na obciążanie wynagrodzenia złożonej wraz Wnioskiem o przyjęcie do programu. W przypadku niemożliwości potrącenia różnicy odpłatności z wynagrodzenia pracownikowi, zobowiązany jest on uiścić opłatę na konto UAM nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 z tytułem płatności 704_MULTI do 5. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przedmiotowa karta ma być aktywna. Emeryci i renciści oraz osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych zobowiązane są do comiesięcznych opłat za kartę na ww. konto. Brak wpłaty albo niemożność obciążenia wynagrodzenia pracownika skutkować będzie natychmiastową dezaktywacją karnetu.

 6. Na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego uprawnienia zapewniają bezpłatny dostęp dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 15. roku życia do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, do co najmniej:

  • dwóch obiektów z basenem (min. 25 m długości),
  • trzech obiektów z siłownią, sauną oraz organizujących zajęcia z fitnessu i jogi,
  • jednego obiektu z salą do squasha,
  • Term Maltańskich oraz Term Tarnowskich (niezależnie od spełnienia innych warunków dot. basenów).
 7. Dzieci do 15 roku życia w ramach karty basenowej mają zapewniony bezpłatny dostęp do co najmniej niżej wymienionych obiektów zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego:

  • basenu z możliwością nauki pływania dla dzieci,
  • basenu z wydzieloną częścią dla dzieci,
  • basenu dla dzieci umiejących pływać,
  • Term Maltańskich oraz Term Tarnowskich (niezależnie od spełnienia innych warunków dot. basenów).
 8. Dzieci do 15 roku życia mają zapewniony bezpłatny dostęp do obiektów wskazanych w punkcie 11 oraz do niżej wymienionych obiektów zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego:

  • ścianka wspinaczkowa,
  • park linowy,
  • lodowisko (w okresie zimowym).
 9. Lista obiektów dostępnych dla pracowników UAM, rencistów i emerytów oraz ich dzieci jest dostępna w wyszukiwarce obiektów dostępnej na dedykowanej dla UAM stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.oksystem.pl/klienci/amupoznan2017.

 10. W postępowaniu UAM zaakceptował, że dostęp do niektórych obiektów rekreacyjno-sportowych będzie realizowany na zasadzie zniżki bądź upustu cenowego, jednakże odpłatność ta nie może dotyczyć usług wymienionych w pkt. 10-12. Informacja o konieczności wniesienia dodatkowej opłaty znajduje się w wyszukiwarce obiektów, o której mowa w punkcie 13.

 11. Wejścia do obiektów ma miejsce w godzinach otwarcia, w których świadczone są wybrane przez użytkownika usługi. Dostęp do obiektów jest nieograniczony czasowo, dający możliwość korzystania z usług bez limitu czasowego, chyba że takie są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne i wtedy taki limit czasowy nie może być krótszy niż 45 minut (w przypadku sauny min. 30 minut). Informacja o limicie czasowym znajduje się w wyszukiwarce obiektów, o której mowa w punkcie 13.

 12. Dostępność obiektów nie jest ograniczona porą dnia. Uprawniona osoba ma prawo do korzystania z obiektu w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla użytkowników.

 13. Dostęp do obiektów będzie realizowany w formie SMS lub - za zgodą pracownika - odcisku palca. W przypadku dzieci istnieje możliwość, że kody umożliwiające wstęp dla dziecka będą wysyłane na telefon komórkowy rodzica (nie jest wymagane posiadanie telefonu komórkowego przez dziecko). Instrukcja uzyskiwania dostępu została opisana w dokumencie dostępnym pod następującym adresem https://www.oksystem.pl/klienci/amupoznan2017.

 14. Potwierdzeniem zakończenia procedury po stronie OK system będzie wysłany powitalny SMS (na numer/y wskazany/e we wniosku) z numerem PIN, który posłuży do pierwszej rejestracji w obiekcie sportowym. SMS będzie przesłany najpóźniej w dniu poprzedzającym datę aktywacji karnetu.

 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Socjalnym tel. 61 8294344 e-mail: magdalena.biernacka@amu.edu.pl

      

  KIEROWNIK
  DZIAŁU SOCJALNEGO
  PRZEWODNICZĄCA
  Międzyzwiązkowego Zespołu
  ds. przyznawania świadczeń z Funduszu Socjalnego
  /-/  Hanna Cabała /-/ Krystyna Andrzejewska
   


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.