Komunikat w sprawie zmian umów zlecenia w związku z nowymi przepisami
Wiadomość, opublikowana 01-02-2017

Zmiany wprowadza nowelizacja z 22.7.2016 r. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265 z 17.8.2016 r.; dalej – nowelizacja).
Od 01.01.2017r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł za godzinę.

Wskazana wyżej stawka należy się:

 1. zleceniobiorcy będącemu osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej,
 2. zleceniobiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, ale niezatrudniającemu żadnych pracowników/zleceniobiorców (jeżeli zleceniobiorca sam zatrudnia pracowników/zleceniobiorców, wtedy przepisy o minimalnej stawce go nie dotyczą), który będzie realizować zadania na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, na rzecz UAM (jako zleceniodawcy).

Nowe przepisy wprowadzają szereg mechanizmów chroniących pensje wypłacane zleceniobiorcom, mających im zapewnić pobór wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu na poziomie przynajmniej minimalnej stawki godzinowej.
Mechanizmy chroniące wynagrodzenie zleceniobiorcy:

 1. nakaz przestrzegania minimalnej stawki godzinowej – dotyczy umów ze wszystkimi wymienionymi wyżej zleceniobiorcami bez względu na sposób określenia wynagrodzenia w umowie, np. według stawki godzinowej, miesięcznej, dziennej, tygodniowej, zadaniowej (art. 8a ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dalej – umw).
  W praktyce - w razie wątpliwości co do osiągnięcia minimum – zleceniodawca będzie musiał przeliczać wynagrodzenie zleceniobiorców ustalone w sposób wskazany powyżej na wartość godziny świadczenia usługi/wykonania zlecenia. Aby to zrobić należałoby podzielić kwotę wynagrodzenia  przez liczbę godzin faktycznie w danym miesiącu przepracowanych przez Zleceniodawcę.
 2. zapewnienie minimalnej stawki godzinowej każdemu zleceniobiorcy, jeżeli zlecenie jest realizowane przez kilka osób (art. 8a ust. 3 umw);
 3. zakaz zrzeczenia się minimalnego wynagrodzenia albo przeniesienia prawa do niego na kogoś innego (art. 8a ust. 4 umw);
 4. nakaz wypłaty wynagrodzenia minimalnego w formie pieniężnej (art. 8a ust. 5 umw);
 5. nakaz wypłaty minimalnego wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu przy umowach trwających dłużej niż 1 miesiąc (art. 8a ust. 6 umw).

Powyższe zasady obowiązują od 01.01.2017r., jednakże zawierane wcześniej umowy, których okres realizacji kończy się w 2017r. powinny uwzględniać już powyższe zapisy. A zatem jeżeli umowa ma się zakończyć po dniu 01.01.2017r., a nie uwzględnia zasad opisanych powyżej, wtedy należałoby ją aneksować, w celu uniknięcia wątpliwości dotyczących rozliczeń, w zakresie prac, które mają zostać wykonane po dniu 01.01.2017r.

Jak ustalać liczbę godzin świadczenia usług / wykonania zlecenia

Od 2017 r. strony umowy mają obowiązek określania sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania umowy przed wypłatą wynagrodzenia, aby możliwe było zweryfikowanie czy zleceniobiorca otrzymał minimalne wynagrodzenie za wykonane prace. Potwierdzanie liczby godzin wykonania umowy musi być sporządzone co najmniej raz w miesiącu (z uwagi na opisany powyżej obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia – art. 8b ust. 1 umw). Zleceniobiorca, co miesiąc przedkłada zleceniodawcy rachunek oraz informację o liczbie wykonanych godzin zlecenia/świadczenia usług w danym miesiącu przed wypłatą wynagrodzenia, w formie ustalonej przez strony umowy, a zleceniodawca w oparciu o to zestawienie wypłaca wynagrodzenie. Dlatego istotne jest określenie w umowie ilości godzin składających się na wykonanie zlecenia, aby nie doszło do sytuacji, że zleceniobiorca obciąży UAM dowolną liczbą godzin i twierdząc, że wynagrodzenie określone w umowie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego.

Jeżeli kilka osób wykonuje zlecenie bądź świadczy usługi wspólnie, należy potwierdzać liczbę godzin świadczenia usług przez każdego zleceniobiorcę oddzielnie.

Dopuszczalne jest wypłacanie nadwyżki ponad wynagrodzenie minimalne rzadziej niż raz w miesiącu, np.:

W umowie zawartej na 12 miesięcy określono, że raz w miesiącu wypłacana jest kwota wynikająca z przemnożenia liczby godzin wykonywania zlecenia w danym miesiącu przez co najmniej 13 zł. Pozostała część wynagrodzenia wypłacona będzie po zakończeniu jego realizacji. Taki sposób ustalenia terminów płatności będzie zgodny z nowymi przepisami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do:

 1. sposobu sporządzania umów lub ich aneksowania uprzejmie proszę o kontakt z Zespołem Radców Prawnych,
 2. rozliczenia umów uprzejmie proszę o kontakt z Działem Płac i Stypendiów.

Agnieszka Palacz
Kwestor

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.