Stypendia Fulbrighta
Wiadomość, opublikowana 25-05-2017

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Nabór wniosków na stypendia w kategorii Fulbright Senior Award
na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 trwa do 16 czerwca 2017 roku.
Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w wybranej instytucji, który pozwala na prowadzenie pracy badawczej lub badawczo-dydaktycznej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora i dostęp do zaplecza naukowego instytucji goszczącej (w tym bibliotek i laboratoriów).
Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
O stypendium Fulbright Senior Award mogą ubiegać się osoby, które:
*są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta)
*posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a jeśli mają stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami
*są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce
*wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
*spełniają wymogi formalne wizy J-1
*nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający 1 rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.

Wnioski aplikacyjne składa się on-line.

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 9 miesięcy.
Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W poprzednim roku akademickim stypendium obejmowało:
Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z Council for International Exchange of Scholars (2750/3050/3150 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).
Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą.
Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA (1300 USD).
Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego (150 USD).
Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach (1000 USD).
Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu oraz został zgłoszony jako ‘dependent’ we wniosku o stypendium złożonym w systemie Embark (250 USD).
Kwoty mogą ulec zmianie w roku akademickim 2018-19.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.