Komunikat Rektora UAM i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na uzupełnienie kosztów wypoczynku indywidualnego na rok 2017
Wiadomość, opublikowana 25-05-2017

I. PRACOWNICY I DOKTORANCI

Zgodnie z § 11 „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 roku, z późn. zm. strony ustaliły, co następuje:

 • do wyliczenia kwot świadczeń:
  - dla pracowników, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zwanych dalej „doktorantami” oraz dzieci z uwzględnieniem przedziałów dochodów ustalono kwotę świadczenia 1.000 zł,
 • na podstawie informacji przedstawionych we wniosku „o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego mojego oraz moich dzieci zawierające oświadczenie osób uprawnionych o dochodzie miesięcznym w roku 2016 przypadającym na członka rodziny przyznaje się w roku 2017 następujące świadczenia na dofinansowanie wypoczynku indywidualnego mojego oraz moich dzieci:

PRACOWNICY

1. Zatrudnieni w UAM i będący pracownikami na dzień 30 czerwca 2017 roku.
2. Osoby, które w danym roku kalendarzowym zatrudnione są do dnia 30 kwietnia 2017 roku na podstawie umowy o pracę sezonową.
3. Zatrudnieni w UAM, z którymi w roku 2017 ustanie stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę, rentę lub, którym zostanie przyznane w roku 2017 świadczenie rentowe, rehabilitacyjne.
4. Przebywający na urlopach wychowawczych.

 

I przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
do kwoty 2.775 zł miesięcznie
brutto

II przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej kwoty 2.775 zł
do 4.163 zł brutto

III przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej kwoty 4.163 zł
do 5.550 zł

brutto

IV przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej
5.550 zł brutto

Pracownik bez uprawnionych dzieci

1.000 zł

900 zł

800 zł

700 zł

Pracownik z uprawnionymi dziećmi bez zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego
 w roku 2016

1.200 zł

1.080 zł

960 zł

840 zł

Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny w roku  2016

1.400 zł

1.260 zł

1.120 zł

980 zł

Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek pielęgnacyjny w roku 2016

1.300 zł

1.170 zł

1.040 zł

910 zł

Pracownik posiadający więcej niż dwoje uprawnionych dzieci

1.500 zł

1.350 zł

1.200 zł

1.050 zł

DOKTORANCI

 

I przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
do kwoty 2.775 zł miesięcznie
brutto

II przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej kwoty 2.775 zł
do 4.163 zł brutto

III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej  kwoty 4.163 zł do 5.550 zł
brutto

IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej
5.550 zł brutto

Doktoranci od drugiego roku studiów

800 zł

700 zł

600 zł

500 zł

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2017  – NOWA FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Pracownicy składają wnioski w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny w aplikacji AMURap. Poprawne złożenie wniosku zostanie potwierdzone na uniwersytecki adres mailowy.
2. Doktoranci od drugiego roku studiów składają wnioski w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny w aplikacji AMURap. Za drugi rok studiów doktoranckich aktualnie rozumie się rok rozpoczęty  1 października 2016 roku. Poprawne złożenie wniosku zostanie potwierdzone na uniwersytecki adres mailowy.
3. Pracownicy i doktoranci, którzy nie złożą wniosku do dnia 14 czerwca 2017 roku w formie elektronicznej mogą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2017 roku. Po 30 września 2017 roku nie będzie możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów wypoczynku indywidulanego.
4. Nie złożenie stosownego wniosku w terminie podanym w pkt. 1, 2 i 3 oznacza rezygnację ze świadczenia na dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego w roku 2017.
5. Przyznanie świadczeń następuje według stanu zatrudnienia na dzień wskazany w niniejszym komunikacie oraz według stanu rodzinnego na dzień złożenia wniosku.
6. Wzory druków wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymagane załączniki do wniosków zostały określone w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków z późń. zm., które  dostępne są na stronie internetowej UAM w formularzach Działu Socjalnego.

TERMINY WYPŁAT

 • pracownicy, którzy złożyli wnioski do 14 czerwca 2017 roku: 20 lipca 2017 roku
 • pracownicy, którzy złożyli wnioski do 30 września 2017 roku: 20 października 2017 roku
 • doktoranci, którzy złożyli wnioski do 14 czerwca 2017 roku: 1 sierpnia 2017 roku
 • doktoranci, którzy złożyli wnioski do 30 września 2017 roku: 1 listopada 2017 roku
 • doktoranci, którzy ukończą studia doktoranckie obroną pracy doktorskiej w okresie między 1 stycznia 2017 roku a 30 czerwca 2017 roku świadczenie z funduszu otrzymają 1 sierpnia 2017 roku.

ŚWIADCZENIA NIE OTRZYMUJĄ
Pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym w dniu złożenia wniosku, z wyłączeniem urlopów wychowawczych. W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w UAM w ramach więcej niż jednego stosunku pracy, świadczeń z funduszu socjalnego nie przyznaje się, jeżeli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednocześnie w ramach wszystkich stosunków pracy.

II. EMERYCI i RENCIŚCI UAM

Zgodnie z § 11 „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 roku, z późn. zm. strony ustaliły, co następuje:

 • do wyliczenia kwot świadczeń:

- emerytów, rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne z uwzględnieniem przedziałów dochodów  ustalono kwotę świadczenia 700 zł.

 • na podstawie informacji pisemnych przedstawionych we wniosku „o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego mojego oraz moich dzieci i upominku świątecznego” zawierające oświadczenie osób uprawnionych o dochodzie miesięcznym w roku 2016 przypadającym na członka rodziny przyznaje się w roku 2017 następujące świadczenia na dofinansowanie wypoczynku indywidualnego mojego oraz moich dzieci:

II. EMERYCI i RENCIŚCI UAM

1. Osoby, które prawa emerytalne lub rentowe nabyły w UAM.
2. Osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne.

 

I przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
do kwoty 2.775 zł miesięcznie
brutto

II przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej kwoty 2.775 zł
do 4.163 zł brutto

III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej  kwoty 4.163 zł do 5.550 zł
brutto

IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej
5.550 zł brutto

Emeryci, renciści UAM, osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne

700 zł

630 zł

560 zł

490 zł

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2017
1. Emeryci i renciści UAM, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM składają wnioski w formie papierowej w Dziale Socjalnym UAM  – pokój nr 29  do dnia 30 czerwca 2017 roku.
2. Emeryci i renciści UAM, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, którzy nie złożą wniosku do dnia 30 czerwca 2017 roku mogą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku.  Po 30 listopada 2017 roku nie będzie możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów wypoczynku indywidulanego i upominku świątecznego.
3. Nie złożenie stosownego wniosku w terminie podanym w pkt. 1, 2 oznacza rezygnację ze świadczenia na dofinansowanie kosztów wypoczynku indywidualnego i upominku świątecznego w roku 2017.
4. Przyznanie świadczeń następuje według stanu zatrudnienia na dzień wskazany w niniejszym komunikacie oraz według stanu rodzinnego na dzień złożenia wniosku.
5. Wzory druków wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymagane załączniki do wniosków zostały określone w załącznikach nr 3, nr 4, nr 6, do Zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków z późń. zm., które  dostępne są na stronie internetowej UAM w formularzach Działu Socjalnego.

TERMINY WYPŁAT

 • emeryci i renciści UAM, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, którzy złożyli wnioski do 30 czerwca 2017 roku: od 6 września do 10 listopada 2017 roku
 • emeryci i renciści UAM, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, którzy złożyli wnioski do 30 listopada 2017 roku: do 20 grudnia 2017 roku

III. DZIECI  PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I EMERYTÓW i RENCISTÓW UAM

Dzieci pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne, na które pobierany był przez cały poprzedni rok kalendarzowy zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny, do czasu ukończenia przez dziecko szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia

600 zł

Dzieci pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne, na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny

600 zł

Dzieci pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny, do czasu ukończenia przez dziecko szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia

500 zł

Dzieci  po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia

500 zł

IV. DODATKOWE ŚWIADCZENIA DLA OSÓB WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

 

I przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016 do kwoty 2.775 zł miesięcznie
brutto

II przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej kwoty 2.775 zł
do 4.163 zł brutto

III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016 powyżej  kwoty 4.163 zł do 5.550 zł
brutto

IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2016
powyżej
5.550 zł brutto

Osoby, które wychowują dzieci niepełnosprawne do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie na dofinansowanie pobytu kolonii zdrowotnych i rehabilitacyjnych, leczenia sanatoryjnego wraz z opiekunem.

1.100 zł

990 zł

880 zł

770 zł

1. Osoby zainteresowane przyznaniem ww. dodatkowego świadczenia zobowiązane są wypełnić „Wniosek o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM dofinansowania kosztów pobytu mojego niepełnosprawnego dziecka w formie kolonii zdrowotnych, kolonii rehabilitacyjnych, leczenia sanatoryjnego w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tymi formami opieki medycznej”.
2. Jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika niższa kwota opłaty za pobyt niepełnosprawnego dziecka niż kwota wymieniona w tabeli osoba uprawniona otrzymuje tylko kwotę wynikającą z przedstawionych dokumentów.

V. ZWOLNIENIA PODATKOWE

1. Od środków z funduszu socjalnego przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży do czasu ukończenia 18. roku życia, o których mowa w punkcie IV zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie możliwe jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • dopłaty do wypoczynku muszą zostać dokonane na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia,
 • wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty, które prowadzą działalność w tym zakresie,
 • wypoczynek musi mieć formę wczasów, kolonii, obozów oraz zimowisk, połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, a także przejazdów związanych z tym wypoczynkiem oraz pobytem na leczeniu,
 • dopłaty do wypoczynku muszą zostać sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Niezbędnym do zastosowania zwolnienia podatkowego jest posiadanie przez wnioskodawcę dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty, przelewu bankowego), z którego wynikać  będzie co najmniej:

 • nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego wpłata została dokonana,
 • tytuł zapłaty tj. zapłata za wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko,
 • imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku,
 • imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
 • kwotę, datę dokonania zapłaty,
 • zaświadczenie od organizatora potwierdzające posiadanie uprawnień do organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 roku, Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest złożenie stosownego wniosku do Działu Socjalnego UAM. Zakład pracy jest zobligowany do zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku jedynie wtedy, gdy wydatek został rzeczywiście poniesiony i odpowiednio udokumentowany.
4. Świadczenia z funduszu socjalnego otrzymywane przez emerytów i rencistów UAM, którzy nie pozostają w stosunku pracy z UAM, w tym świadczenia od związków zawodowych, są zwolnione z podatku od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

 

  P r o r e k t o r
         /-/Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

/-/  Krystyna Andrzejewska
Prezes  Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zakładowej Organizacji Związkowej
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 /-/ Dr Wojciech Kamiński
Przewodniczący Związku Zawodowego
Nauczycieli Akademickich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
/-/ Thomas Anessi M. Phil

przy kontrasygnacie
Kwestor
/-/mgr Agnieszka Palacz

Informację wprowadził/a: Paweł Wojciechowski

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.