Komunikat Kanclerza z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wydawania legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów kolejowych w 2018 roku
Wiadomość, opublikowana 15-12-2017

Ustala się następujący tryb wydawania legitymacji uprawniających do 50% ulgi przy zakupie biletów kolejowych w dowolnej klasie na przejazdy pociągami poniższych przewoźników: „PKP Intercity” S.A., „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Arriva RP sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

 1. Legitymacja przysługuje pracownikom zatrudnionym w wymiarze co najmniej½ (pół) etatu na okres minimum 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 1. Legitymacja nie przysługuje osobom:
 • niespełniającym warunków pkt.1
 • przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich i zdrowotnych.
 1. Legitymacja nie może być przekazywana osobom trzecim.
 1. Pełny koszt zakupu ulgi uprawniającej do 50% zniżki na przejazdy koleją w 2018 roku wynosi 555,12 zł.
 1. Zakup legitymacji jest dofinansowany przez UAM w zależności od zadeklarowanego dochodu na członka rodziny w 2016 roku.
 1. Kwota dofinansowania przez UAM zakupu legitymacji podlega jako świadczenie pracownicze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1. Pracownicy ponoszą częściowy koszt wykupu legitymacji w wysokości uzależnionej od wysokości dochodu przypadający na członka rodziny w 2016 roku:
Przedział dochodu Wysokość dochodu  przypadająca na członka rodziny w 2016 roku Koszt wykupu ulgi
ponoszony
przez pracownika
I przedział do 150 % min. wynagrodzenia**
(do 2775 zł)
20 zł
II przedział od 150 %-225 % min. wynagrodzenia**
(2775-4163 zł)
40 zł
III przedział od 225 %-300% min. wynagrodzenia**
(4163-5550 zł)
60 zł
IV przedział powyżej 300 % min. wynagrodzenia**
(powyżej 5550 zł)
80 zł

**Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w oświadczeniu o dochodzie w roku 2016 wynosiło 1850zł.

 1. Sekretariaty Instytutów i Zakładów, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, wspólnych i międzyuczelnianych, zamiejscowych jednostek organizacyjnych, ośrodków i centrów uniwersyteckich, działów administracji, domów studenckich, budynków dydaktycznych, ośrodków wypoczynkowych oraz kierownicy pozostałych jednostek przekazują do Działu Kadr i Organizacji pok. 203, Collegium Minus:
 • wniosek o wydanie legitymacji zawierający:
  oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny w roku 2016 oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia kosztu wykupu ulgi ponoszonego przez pracownika wraz z zaliczką na podatek dochodowy,
 • aktualne, podpisane zdjęcie legitymacyjne.

  Niekompletnie wypełnione wnioski nie będą mogły zostać zrealizowane.

  Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu na portalu pracownika:
  <dokumenty UAM<<dokumenty i wnioski do pobrania<<<Dział Kadr i Organizacji>>>
 1. W przypadku utraty legitymacji Dział Kadr i Organizacji wystawia nową legitymację po okazaniu dowodu dokonania wpłaty w kasie UAM w wysokości 555,12 zł. Zwolnienie
  z opłaty jest możliwe jedynie po okazaniu kopii zgłoszenia kradzieży w/w dokumentu. UAM zobowiązany będzie jednak do potrącenia z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, o którym mowa w pkt.6.
 1. Dział Kadr i Organizacji wydaje legitymację do dnia 28.02.2018 roku lub do momentu wyczerpania zakupionej puli.
 1. Legitymacje wydawane będą po zawarciu umowy ze spółką PKP Intercity.

KANCLERZ

Stanisław Wachowiak


Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.