Stypendia na Tajwan
Wiadomość, opublikowana 29-01-2018

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia na studia na Tajwan. Program Taiwan Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu (‘MOE’) oferuje studentom polskich uczelni (polskim obywatelom) sześć miejsc stypendialnych na studiach magisterskich lub doktoranckich na Tajwanie. Program – obok kształcenia – stawia sobie za cel  wzajemną komunikację oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni w międzynarodowym środowisku.

Wymagane dokumenty

Dokumenty które należy złożyć do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą):

    Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię)
    Wniosek kandydata na wyjazd za granicę  docFormularz-wniosku-kandydata-na-wyjazd-za-granice-studenci301 KB
    List motywacyjny w języku polskim
    Kopie dyplomów wraz z ocenami oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
    CV
    Opinia samodzielnego pracownika naukowego

    zgłoszenie na stypendium zagraniczne z puli NAWA.

Termin złożenia dokumentów w Dziale Współpracy z Zagranicą upływa 20 lutego br.

Dokumenty które należy złożyć do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie:

    Wypełniony formularz aplikacyjny docTaiwan Scholarship301 KB
    Kopia paszportu kandydata
    Kopia dokumentu potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie wraz z transkryptem uzyskanych ocen. Aplikacja musi zgadzać się z postanowieniami z: Subparagraph 2 of Paragraph 1 of Article 7 of the MOE Regulations Regarding International Students Undertaking Studies in Taiwan. Dokumenty w języku innym niż chiński lub angielski muszą być przetłumaczone na język chiński lub angielski i uwierzytelnione.
    Kopia potwierdzająca aplikację na uniwersytet na Tajwanie (na przykład kopię potwierdzającą opłatę za aplikację, formę aplikacyjną, wymianę e-maili z daną uczelnią potwierdzającą aplikację na uniwersytet)
    Dwa listy referencyjne – od rektora, prorektora, profesora lub promotora – własnoręcznie podpisane i przekazane w zamkniętych kopertach.
    Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka zgodnie z następującymi wytycznymi:

    Dla kandydatów starających się o stypendium na program, który nie jest prowadzony w całości po angielsku: Należy złożyć kopię wyników testu TOCFL lub certyfikat TOCFL na poziomie 3 lub wyżej. Wyniki innego testu języka chińskiego nie będą akceptowane.
    Jeśli kandydat chce studiować wyłącznie w języku angielskim: wymagany jest wynik z egzaminu TOEFL na określonym poziomie lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego rozpoznawalny przez rząd lub kandydat może przedstawić dyplom ze studiów w języku angielskim. Program studiów na Tajwanie, który jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim, musi posiadać akredytację od MOE. W przypadku braku akredytacji kandydat musi przedstawić oficjalne pismo wydane przez daną uczelnię (nie przez wydział lub sekcję) potwierdzające, że program wybranych studiów jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

Termin złożenia dokumentów w Dziale Współpracy z Zagranicą upływa 20 lutego br.

MOE Taiwan Scholarship obejmuje:

    Pokrycie czesnego wraz z innymi wydatkami (np. opłaty za kursy, podstawowe wydatki związane z opłatami na studiach): MOE wypłaca do 40.000 NTD w każdym semestrze za zatwierdzone czesne i opłaty na studiach. Jeśli koszty te przekroczą 40.000 NTD, stypendysta pokrywa pozostałą część z własnych oszczędności. ‘Inne wydatki’ nie obejmują: opłat administracyjnych, opłat związanych z dysertacjami, ubezpieczenia, zakwaterowania, dostępu do Internetu. Opłacenie powyższych jest obowiązkiem stypendysty.
    Wsparcie zakwaterowania: MOE zapewnia każdemu stypendyście studiów magisterskich lub doktoranckich miesięczne stypendium w wysokości 20.000 NTD.
    Uniwersytet może zaoferować zniżkę opłat i wydatków związanych ze studiami. W tym wypadku musi w odpowiednim czasie przekazać do MOE szczegóły dotyczące wydziałów/instytutów, które mogą przyznać zniżki z opłat w danym roku akademickim wraz z kopią wymagań związanych z czesnym. Jeśli MOE tego wymaga, powyższe dokumenty muszą również być przekazane do wybranych oddziałów/instytucji wskazanych przez MOE.

Czas  trwania stypendium i limity czasowe:

    Maksymalny czas otrzymywania Taiwan Scholarship to: dwa lata studiów magisterskich i cztery lata studiów doktoranckich. Maksymalny sumaryczny okres, w którym student może otrzymywać stypendium to pięć lat.
    Rok akademicki, w którym wypłacane jest stypendium rozpoczyna się od 1 września i kończy rok później, 31 sierpnia. Stypendyści są zobowiązani do przyjazdu na Tajwan i zarejestrowania się na wybranym uniwersytecie w określonym czasie. Odraczanie stypendium na kolejny rok jest niedozwolone. Jeżeli stypendysta nie pojawi się w określonym czasie na Tajwanie i nie zarejestruje się na wybranym uniwersytecie, straci uprawnienia do otrzymywania stypendium, chyba że wcześniej poinformuje uczelnię oraz MOE i uzyska zgodę na późniejszy przyjazd i rejestrację.
    Wypłaty stypendium związanego z opłatami za zakwaterowanie rozpoczyna się w miesiącu, w którym stypendysta rozpocznie naukę na wybranej uczelni, a kończy gdy maksymalny okres wypłacania stypendium za dane studia się zakończy lub w sytuacji gdy stypendysta ukończy studia, zrezygnuje ze studiów, zostanie zawieszony, wydalony ze studiów lub jego stypendium zostanie odebrane.

Warunki przyznania stypendium:

    Kandydat musi być polskim studentem posiadającym dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, musi mieć znakomite wyniki w nauce i dobry charakter moralny.
    Kandydat nie kwalifikuje się do stypendium jeśli:

    Ma obywatelstwo tajwańskie lub oboje bądź jedno z rodziców było urodzone na Tajwanie.
    Posiada już status studenta na uniwersytecie na Tajwanie i planuje go utrzymać lub już zarejestrował się na wybranym uniwersytecie. Nie dotyczy to studentów, którzy ukończą studia w danym roku - mogą oni aplikować o Taiwan Scholarship na wyższy poziom studiów.
    Studiował już na Tajwanie na studiach na tym samym poziomie, na który planuje aplikować.
    Jest na wymianie zagranicznej lub jest studentem kierunku o podwójnym dyplomie, który został przyjęty na uczelnię na Tajwanie zgodnie z umową pomiędzy uniwersytetem na Tajwanie a inną uczelnią zagraniczną.
    Otrzymywał wcześniej Taiwan Scholarship przez okres pięciu lat.
    Kiedykolwiek wcześniej miał wstrzymane/odebrane Taiwan Scholarship lub MOE Huayu Enrichment Scholarship.
    Kiedykolwiek wcześniej otrzymywał stypendium lub inne wsparcie z instytucji rządowej na Tajwanie lub instytucji edukacyjnej na Tajwanie z wyjątkiem finansowego wsparcia od uczelni mającego na celu pokrycie opłat za studia jeśli łączne koszty czesnego i dodatkowych opłat przekraczają limit Taiwan Scholarship.

Studenci starający się o stypendium muszą aplikować na wybraną uczelnię w terminie określonym przez tę uczelnię. Każdy uniwersytet ustala swoje własne kryteria w tym zakresie.

Procedura selekcji: kandydaci ubiegający się o stypendium na studia magisterskie muszą posiadać średnią GPA na poziomie przynajmniej 3.5 liczoną ze wszystkich dotychczasowych ocen (GPA 4.5 to najwyższy możliwy wynik). W przypadku innego sposobu liczenia średniej w danym kraju, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej użyje tych ocen jako podstawy do wyliczenia średniej GDP lub wybierze wybitnych studentów na podstawie składanych aplikacji.

Kandydaci wybierający studia prowadzone całkowicie w języku angielskim muszą załączyć wyniki egzaminu TOEFL lub innego egzaminu akceptowanego przez rząd potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub dowód na to, że otrzymali przynajmniej 75% punktów na danym egzaminie.

Proces selekcji:

    Aplikacje są weryfikowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), która przekazuje do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie listę kierowanych osób wraz z listą rezerwową. Każda osoba aplikująca o stypendium w wypadku pozytywnego przejścia przez proces selekcji w NAWA, oraz każda uczelnia do której dana osoba aplikowała zostanie poinformowana do 31 maja o decyzji Ministerstwa Edukacji Tajwanu.
    Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces aplikacji muszą przedstawić dowód listu przyjęcia na wybraną uczelnię do Działu Edukacji Biura Gospodarczego I Kulturalnego Tajpej w Warszawie do 30 czerwca aby potwierdzić, że spełniają kryteria rekrutacji; w przypadku nie przedstawienia dowodu dostania się na uniwersytet w określonym czasie kandydat musi przedstawić pisemne oświadczenie, w którym wyjaśnione zostaną powody nie okazania listu przyjęcia i dostarczyć je do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej, w którym wniosek zostanie rozpatrzony. Kandydat, który nie dostanie się na wybrane studia traci możliwość otrzymania Taiwan Scholarship.
    Zakłada się, że kandydat, który nie złoży wszystkich dokumentów w wyznaczonym czasie traci możliwość otrzymania Taiwan Scholarship i w tym wypadku Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej proponuje stypendium osobie z listy rezerwowej. Oficjalna lista stypendystów musi być przygotowana nie później niż 31 lipca.
    Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie wystawia certyfikat każdemu studentowi, któremu przysługuje stypendium do 31 lipca informując o długości obowiązywania stypendium biorąc pod uwagę rodzaj studiów wybranych przez aplikującego.

Stypendysta Taiwan Scholarship, któremu udało się ukończyć program studiów może aplikować o Taiwan Scholarship na studia o wyższym stopniu. Jego aplikacja będzie traktowana jako nowa i przejdzie przez ten sam proces selekcji. Niemożliwe jest ubieganie się o Taiwan Scholarship na tym samym lub niższym poziomie studiów. Stypendysta nie może otrzymywać Taiwan Scholarship dłużej niż pięć lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o procedurze aplikacyjnej na uczelnie tajwańskie prosimy o kontakt:

Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie

Website: http://www.taiwanembassy.org/pl/

E-mail: poland@mail.moe.gvo.tw

Tel.: +48-22-2130081

Stypendium wypłaca strona tajwańska.


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.