Nauka języka chińskiego na Tajwanie
Wiadomość, opublikowana 08-02-2018

Program Huayu Enrichment Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu (‘MOE’) oferuje studentom polskich uczelni (polskim obywatelom) osiem miejsc stypendialnych na rocznych (trwających rok akademicki) kursach języka chińskiego na Tajwanie. Program – obok kształcenia – stawia sobie za cel  wzajemną komunikację oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni w międzynarodowym środowisku.

Dokumenty, które należy złożyć do Działu Współpracy z Zagranicą:

 • Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię)
 • Wniosek kandydata na wyjazd za granicę docxFormularz-wniosku-kandydata-na-wyjazd-za-granice-studenci.docx297.61 KB
 • List motywacyjny w języku polskim
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
 • CV
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego

Prosimy o przesłanie zestawu powyższych dokumentów regularną pocztą do Działu Współpracy z Zagranicą do 20 lutego br.

Dokumenty, które należy złożyć do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie:

 • Wypełniony formularz aplikacyjny Huayu Scholarship docFormularz_aplikacyjny_Huayu_Enrichment_Scholarship_w_roku_ak_ademickim_2018-2019.doc111.5 KB
 • Kopia paszportu kandydata
 • Kopia potwierdzająca aplikację do danego centrum językowego
 • Dwa listy referencyjne podpisane i przekazane w zamkniętych kopertach, z których jeden musi być od profesora lub promotora z uczelni, na której kandydat studiował; Kserokopie lub e-maile z rekomendacjami nie będą akceptowane
 • Osoby biorące udział w egzaminie językowym TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) przeprowadzanym przez Dział Edukacji, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Warszawie, będą miały priorytet w procesie aplikacji

Prosimy o przesłanie zestawu powyższych dokumentów regularną pocztą do Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie na adres ul. Emilii Plater 53, 30.p, 00-113 Warszawa, do dnia 28 lutego br. z dopiskiem na kopercie Aplikacja na Huayu Enrichment Scholarship.

Huayu Enrichment Scholarship obejmuje:

 • Miesięcznie stypendyści otrzymują stypendium w wysokości NTD25000 (około USD835 w zależności od kursu waluty). Należy zauważyć, że dodatkowe fundusze nie będą oferowane studentom. Stypendium powinno być przeznaczone na całkowite pokrycie kosztów czesnego, mieszkania, wyżywienia, ubezpieczenia i innych opłat.
 • Otrzymujący stypendium są odpowiedzialni za własne wydatki.
 • Stypendium jest wypłacane miesięcznie na podstawie rejestru obecności na kursach oraz postępów w nauce i jest dystrybuowane poprzez centrum językowe, do którego stypendysta jest zapisany. Pieniądze są wpłacane na konto bankowe stypendysty lub inną metodą preferowaną przez wybraną instytucję.

Czas  trwania stypendium i limity czasowe:

 • Kursy językowe Huayu obejmują 3-miesięczne semestry.
 • Okres stypendialny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia. Poszczególne semestry rozpoczynają się z początkiem września, grudnia, marca i czerwca. W wypadku nie pojawienia się na Tajwanie w wyznaczonym terminie rozpoczęcia kursu, stypendysta traci możliwość otrzymywania stypendium.
 • Wypłaty stypendium rozpoczynają się w miesiącu, w którym stypendysta rozpocznie naukę w wybranym centrum, a kończą się gdy maksymalny okres wypłacania stypendium za dane studia się wyczerpie lub gdy stypendium zostanie odebrane.

Warunki przyznania stypendium:

Kandydat musi mieć powyżej 18 lat, być polskim studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia na polskiej uczelni oraz musi mieć znakomite wyniki w nauce i dobry charakter moralny.

Kandydat nie kwalifikuje się do stypendium jeśli:

 • Ma obywatelstwo tajwańskie lub oboje bądź jedno z rodziców było urodzone na Tajwanie.
 • Jest już zarejestrowany w centrum językowym na Tajwanie lub posiada status studenta na uniwersytecie na Tajwanie.
 • Otrzymywał w przeszłości Huayu Scholarship.
 • Jest na wymianie zagranicznej podczas trwania stypendium.
 • Otrzymuje wsparcie finansowe od rządu tajwańskiego lub instytucji edukacyjnej.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że aplikacja o stypendium i aplikacja o przyjęcie do centrum językowego to dwa oddzielne procesy. Kandydaci są obowiązani do samodzielnego złożenia dokumentów o przyjęcie do wybranego centrum językowego. Kandydaci, którym zostanie przyznane stypendium nie są automatycznie zarejestrowani w centrum językowym. Daty składania dokumentów o przyznanie stypendium i dostanie się na kurs mogą się różnić.

Stypendium zostanie odebrane w przypadku:

 • Wyników niższych niż 80/100 przez dwa kolejne semestry.
 • Nie pojawienia się na semestralnym egzaminie końcowym (z wyjątkiem sytuacji poważnej choroby lub wypadku).
 • Złamania regulaminu centrum językowego lub złamania prawa na Tajwanie.

Proces selekcji:

 • Aplikacje są weryfikowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), która przekazuje do Biura
 • Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie listę kierowanych osób wraz z listą rezerwową. Każda osoba aplikująca o stypendium w wypadku pozytywnego przejścia przez proces selekcji w NAWA zostanie poinformowana do 30 kwietnia o decyzji Ministerstwa Edukacji Tajwanu.
 • Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces aplikacji muszą przedstawić dowód listu przyjęcia na wybraną uczelnię do Działu Edukacji Biura Gospodarczego I Kulturalnego Tajpej w Warszawie do 30 czerwca aby potwierdzić, że spełniają kryteria rekrutacji.
 • Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie do 31 lipca wystawia certyfikat każdemu studentowi, któremu przysługuje stypendium informując o długości obowiązywania stypendium.

Dodatkowe informacje

 • Każdy stypendysta powinien uczęszczać na przynajmniej 15 godzin zajęć w każdym tygodniu. Nie obejmuje to wydarzeń kulturalnych, dodatkowych wykładów i innych zajęć poza tymi prowadzonymi w centrum językowym.
 • Osoby, które otrzymują stypendium przez 6 lub więcej miesięcy są zobowiązane do dołączenia do Krajowego Programu Ubezpieczeń Zdrowotnych (National Health Insurance) po czterech miesiącach od przyjazdu na Tajwan. Opłaty związane z ubezpieczeniem mogą być odliczone przez centrum językowe z kwoty stypendium.
 • Przed dołączeniem do kursu, stypendyści powinni zakupić ubezpieczenie studenckie w razie wypadku i inne potrzebne ubezpieczenia.
 • W przypadku studentów, którzy zdecydowali się na kurs trwający 9 miesięcy lub dłuższy, jeśli nie dostarczyli uprzednio dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikatu TOCFL (Band B/ poziom 3 lub wyższy od maksymalnie 2 lat) muszą to zrobić składając dokument do centrum językowego do 1 miesiąca przed upływem stypendium. W razie nie złożenia wymaganego dokumentu stypendium nie będzie wypłacone przez okres 1 miesiąca. Rejestracja na egzamin TOCFL na Tajwanie jest obowiązkiem stypendysty.
 • Obecność: jeśli stypendysta ominie więcej niż 12 godzin zajęć w miesiącu, nie otrzyma stypendium za ten miesiąc i nie zostanie mu ono już zwrócone.
 • Wyniki w nauce: od początku rozpoczęcia kursu na Tajwanie jeśli wyniki stypendysty w danym semestrze będą niższe niż 80/100, stypendium zostanie wstrzymane na miesiąc i nie będzie zwrócone.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o procedurze aplikacyjnej na uczelnie tajwańskie prosimy o kontakt:

Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie

Website: http://www.taiwanembassy.org/pl/

E-mail: poland@mail.moe.gvo.tw

Tel.: +48-22-2130081

Stypendium wypłaca strona tajwańska.


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.