Komunikat Rektora UAM i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na uzupełnienie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego na rok 2018
Wiadomość, opublikowana 07-05-2018

I. PRACOWNICY I DOKTORANCI

Zgodnie z § 11 "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 roku, z późn. zm. strony ustaliły, co następuje:

 • do wyliczenia kwot świadczeń:

  - dla pracowników, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zwanych dalej "doktorantami" oraz dzieci z uwzględnieniem przedziałów dochodów ustalono kwotę świadczenia 1.000 zł,

 • na podstawie informacji przedstawionych we wniosku "o dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego mojego oraz moich dzieci" zawierające oświadczenie osób uprawnionych o dochodzie miesięcznym w roku 2017 przypadającym na członka rodziny przyznaje się w roku 2018 następujące świadczenia na dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego mojego oraz moich dzieci:

PRACOWNICY

 1. Zatrudnieni w UAM i będący pracownikami na dzień 30 czerwca 2018 roku.
 2. Osoby, które w danym roku kalendarzowym zatrudnione są do dnia 30 kwietnia 2018 roku na podstawie umowy o pracę sezonową.
 3. Zatrudnieni w UAM, z którymi w roku 2018 ustanie stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę, rentę lub, którym zostanie przyznane w roku 2018 świadczenie rentowe, rehabilitacyjne.
 4. Przebywający na urlopach wychowawczych.

I przedział
dochodu
na członka rodziny  w roku 2017 do kwoty 3.000 zł brutto
II przedział
dochodu
na członka rodziny  w roku 2017
powyżej 3.000 zł
do 4.500 zł
brutto
III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2017 powyżej 4.500 zł  do 6.000 zł brutto
IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2017 powyżej  kwoty 6.000 zł brutto
Pracownik bez uprawnionych dzieci 1.000 zł 900 zł 800 zł 700 zł
Pracownik z uprawnionymi dziećmi bez zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego w roku 2017 1.200 zł 1.080 zł 960 zł 840 zł
Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny w roku  2017 1.400 zł 1.260 zł 1.120 zł 980 zł
Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek pielęgnacyjny w roku 2017 1.300 zł 1.170 zł 1.040 zł 910 zł
Pracownik posiadający więcej niż dwoje uprawnionych dzieci 1.500 zł 1.350 zł 1.200 zł 1.050 zł

DOKTORANCI


I przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2017 do kwoty 3.000 zł brutto
II przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2017
powyżej 3.000 zł
do 4.500 zł
brutto
III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2017 powyżej 4.500 zł do 6.000 zł brutto
IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2017 powyżej  kwoty 6.000 zł brutto
Doktoranci od drugiego roku studiów.
Za drugi rok studiów doktoranckich aktualnie rozumie się rok rozpoczęty 1 października 2017 roku.
800 zł 700 zł 600 zł 500 zł

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2018  - ELEKTRONICZNA FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Pracownicy składają wnioski w terminie do dnia 22 maja 2018 roku w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny w aplikacji AMU_RAP. Poprawne złożenie wniosku zostanie potwierdzone na uniwersytecki adres mailowy.
 2. Doktoranci od drugiego roku studiów składają wnioski w terminie do dnia 22 maja 2018 roku w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny w aplikacji AMUDok: https://amudok.amu.edu.pl. Logowanie do tego serwisu odbywa się inaczej niż do USOSweb, gdyż jako nazwę użytkownika należy podać login. Login to początkowa część konta pocztowego np. jeśli konto to xxyyzz@amu.edu.pl, to loginem jest xxyyzz. Uwaga! Alias postaci Imię.Nazwisko z adresu mailowego Imię.Nazwisko@amu.edu.pl nie jest loginem! Właściwy adres pocztowy z loginem widoczny jest po zalogowaniu do poczty pracowniczej https://rc.amu.edu.pl w prawym górnym rogu. Poprawne złożenie wniosku zostanie potwierdzone na uniwersytecki adres mailowy.
 3. Pracownicy i doktoranci, którzy nie złożą wniosku do dnia 22 maja 2018 roku w formie elektronicznej mogą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku. Po 30 września 2018 roku nie będzie możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów indywidualnego wypoczynku letniego.
 4. Nie złożenie stosownego wniosku w terminie podanym w pkt. 1, 2 i 3 oznacza rezygnację ze świadczenia na dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego w roku 2018.
 5. Przyznanie świadczeń następuje według stanu zatrudnienia na dzień wskazany w niniejszym komunikacie oraz według stanu rodzinnego na dzień złożenia wniosku.
 6. Wzory druków wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymagane załączniki do wniosków zostały określone w załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków z późń. zm., które dostępne są na stronie internetowej UAM w formularzach Działu Socjalnego.

TERMINY WYPŁAT

 • pracownicy, którzy złożyli wnioski do 22 maja 2018 roku - 20 czerwca 2018 roku
 • pracownicy, którzy złożyli wnioski do 30 września 2018 roku - 19 października 2018 roku
 • doktoranci, którzy złożyli wnioski do 22 maja 2018 roku - 20 czerwca 2018 roku
 • doktoranci, którzy złożyli wnioski do  30 września 2018 roku - 19 października 2018 roku
 • doktoranci, którzy ukończą studia doktoranckie obroną pracy doktorskiej w okresie między 1 stycznia 2018 roku a  30 czerwca 2018 roku świadczenie z funduszu otrzymają 20 czerwca 2018 roku.

ŚWIADCZENIA NIE OTRZYMUJĄ

Pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym w dniu złożenia wniosku, z wyłączeniem urlopów wychowawczych. W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w UAM w ramach więcej niż jednego stosunku pracy, świadczeń z funduszu socjalnego nie przyznaje się, jeżeli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednocześnie w ramach wszystkich stosunków pracy.

II. EMERYCI i RENCIŚCI UAM

Zgodnie z § 11 "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 roku, z późn. zm. strony ustaliły, co następuje:

 • do wyliczenia kwot świadczeń:
  - emerytów, rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne, współmałżonków pobierających rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście z uwzględnieniem przedziałów dochodów  ustalono kwotę świadczenia 800 zł.
 • na podstawie informacji pisemnych przedstawionych we wniosku "o dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego mojego oraz moich dzieci i kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego" zawierające oświadczenie osób uprawnionych o dochodzie miesięcznym w roku 2017 przypadającym na członka rodziny przyznaje się w roku 2018 następujące świadczenia na dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego mojego oraz moich dzieci i kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego:

EMERYCI i RENCIŚCI UAM

 1. Osoby, które prawa emerytalne lub rentowe nabyły w UAM.
 2. Osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne.

 3. I przedział
  dochodu
  na członka rodziny w roku 2017 do kwoty 3.000 zł brutto
  II przedział
  dochodu
  na członka rodziny w roku 2017
  powyżej 3.000 zł
  do 4.500 zł
  brutto
  III przedział dochodu
  na członka rodziny w roku 2017 powyżej 4.500 zł do 6.000 zł brutto
  IV przedział
  dochodu
  na członka rodziny w roku 2017 powyżej kwoty 6.000 zł brutto
  Emeryci, renciści UAM, osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne, współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście 800 zł 720 zł 640 zł 560 zł

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2018 - PAPIEROWA FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Emeryci i renciści UAM, współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM składają wnioski w formie papierowej w Dziale Socjalnym UAM - pokój nr 29 do dnia 15 czerwca 2018 roku.
 2. Emeryci i renciści UAM, współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, którzy nie złożą wniosku do dnia 15 czerwca 2018 roku mogą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 20 listopada 2018 roku. Po 20 listopada 2018 roku nie będzie możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów indywidualnego wypoczynku letniego i kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego.
 3. Nie złożenie stosownego wniosku w terminie podanym w pkt. 1, 2 oznacza rezygnację ze świadczenia na dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego i kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2018.
 4. Przyznanie świadczeń następuje według stanu zatrudnienia na dzień wskazany w niniejszym komunikacie oraz według stanu rodzinnego na dzień złożenia wniosku.
 5. Informujemy, iż władze uczelni planują likwidację kasy UAM w Coll. Minus przy ul. Wieniawskiego 1. Wnioskodawcy, którzy zadeklarują odbiór świadczenia w kasie UAM, będą mogli odebrać świadczenie w formie gotówki w oddziałach banku wskazanego przez UAM.
 6. Wzory druków wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymagane załączniki do wniosków zostały określone w załącznikach nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do Zarządzenia Nr 183/2017/2018 Rektora UAM z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wymaganych załączników do wniosków z późń. zm., które  dostępne są na stronie internetowej UAM w formularzach Działu Socjalnego.

TERMINY WYPŁAT

 • emeryci i renciści UAM, współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście, dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, którzy złożyli wnioski do 15 czerwca 2018 roku - od 16 lipca do 28 września 2018 roku
 • emeryci i renciści UAM, współmałżonkowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, którzy złożyli wnioski do 20 listopada 2018 roku - do 20 grudnia 2018 roku

III.  DZIECI  PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I EMERYTÓW i RENCISTÓW UAM

Dzieci pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne, na które pobierany był przez cały poprzedni rok kalendarzowy zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny, do czasu ukończenia przez dziecko szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia 600 zł
Dzieci pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne, na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny 600 zł
Dzieci pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów UAM oraz osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny, do czasu ukończenia przez dziecko szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia 500 zł
Dzieci  po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście UAM, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 21. roku życia 500 zł

IV.     DODATKOWE ŚWIADCZENIA DLA OSÓB WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 


I przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2017 do kwoty 3.000 zł brutto
II przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2017
powyżej 3.000 zł
do 4.500 zł
brutto 
III przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2017 powyżej 4.500 zł do 6.000 zł brutto
IV przedział
dochodu
na członka rodziny w roku 2017 powyżej  kwoty 6.000 zł brutto
Osoby, które wychowują dzieci niepełnosprawne do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie na dofinansowanie pobytu kolonii zdrowotnych i rehabilitacyjnych, leczenia sanatoryjnego wraz z opiekunem. 1.100 zł 990 zł 880 zł 770 zł
 1. Osoby zainteresowane przyznaniem ww. dodatkowego świadczenia zobowiązane są wypełnić "Wniosek o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM dofinansowania kosztów pobytu mojego niepełnosprawnego dziecka w formie kolonii zdrowotnych, kolonii rehabilitacyjnych, leczenia sanatoryjnego w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tymi formami opieki medycznej".
 2. Jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika niższa kwota opłaty za pobyt niepełnosprawnego dziecka niż kwota wymieniona w tabeli osoba uprawniona otrzymuje tylko kwotę wynikającą z przedstawionych dokumentów.

V. ZWOLNIENIA PODATKOWE

 1. Od środków z funduszu socjalnego przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży do czasu ukończenia 18. roku życia, o których mowa w punkcie IV zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie możliwe jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • dopłaty do wypoczynku muszą zostać dokonane na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia,
  • wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty, które prowadzą działalność w tym zakresie,
  • wypoczynek musi mieć formę wczasów, kolonii, obozów oraz zimowisk, połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, a także przejazdów związanych z tym wypoczynkiem oraz pobytem na leczeniu,
  • dopłaty do wypoczynku muszą zostać sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Niezbędnym do zastosowania zwolnienia podatkowego jest posiadanie przez wnioskodawcę dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty, przelewu bankowego), z którego wynikać  będzie co najmniej:
  • nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego wpłata została dokonana,
  • tytuł zapłaty tj. zapłata za wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko,
  • imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku,
  • imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
  • kwotę, datę dokonania zapłaty,
  • zaświadczenie od organizatora potwierdzające posiadanie uprawnień do organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 roku, Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
 3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest złożenie stosownego wniosku do Działu Socjalnego UAM. Zakład pracy jest zobligowany do zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku jedynie wtedy, gdy wydatek został rzeczywiście poniesiony i odpowiednio udokumentowany.
 4. Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
 5. Świadczenia z funduszu socjalnego otrzymywane przez emerytów i rencistów UAM, którzy nie pozostają w stosunku pracy z UAM, w tym świadczenia od związków zawodowych, są zwolnione z podatku od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł.

P r o r e k t o r

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prezes  Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zakładowej Organizacji Związkowej
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przewodniczący Związku Zawodowego
Nauczycieli Akademickich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krystyna Andrzejewska Dr Wojciech Kamiński Thomas Anessi M. Phil

przy kontrasygnacie
Kwestor

mgr Agnieszka Palacz

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.