Porozumienie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zwiększenia z dniem 1 lipca 2018 roku wynagrodzeń pracownikom UAM
Wiadomość, opublikowana 25-05-2018

Porozumienie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zwiększenia z dniem 1 lipca 2018 roku wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pomiędzy
Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. UAM dr hab. Andrzejem Lesickim
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Palacz - Kwestora
a

Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
reprezentowaną przez:
mgr Krystynę Andrzejewską

a

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zakładową Organizacją Związkową w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
reprezentowanym przez:
dr Wojciecha Kamińskiego

a

Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
reprezentowanym przez:
Thomasa Anessi, M. Phil.

Strony porozumienia ustalają:

§ 1

 1. Pracownikom, zatrudnionym w UAM w dniu 1 lipca 2018 r., których wynagrodzenie zasadnicze na ten dzień wynosić będzie do 3.000 zł zostanie przyznana od dnia 1 lipca 2018 r. podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej w ust. 2.
 2. Podwyżka wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wynosi:

  Wynagrodzenie zasadnicze w złotych

  Kwota podwyżki

  w złotych

  Poniżej 2000

  150

  Od 2000 do 2100

  130

  Od 2101 do 2200

  120

  Od 2201 do 2500

  110

  Od 2501 do 2800

  100

  Od 2801 do 2900

  90

  Od 2901 do 3000

  70

 3. Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia.
 4. Proporcjonalnemu podwyższeniu ulegają także wszystkie składniki wynagrodzenia, których kalkulacja oparta jest na stawce wynagrodzenia zasadniczego, w szczególności: dodatek za staż pracy, premia regulaminowa, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna.

§ 3

Zwiększone wynagrodzenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2018 roku w terminie ustalonym przez Kwesturę.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Prezes ZNP w UAM

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAM

Przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM

dr Wojciech Kamiński

mgr Krystyna Andrzejewska

Thomas Anessi, M.Phil.

przy kontrasygnacie

Kwestor

mgr Agnieszka Palacz

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.