Relacja z uroczystości nadania imienia Profesora Zbyszka Chojnickiego sali wykładowej w Collegium Geographicum
Wiadomość, opublikowana 13-07-2018

W dniu 11.06.2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Profesora Zbyszka Chojnickiego sali wykładowej nr 3 w Collegium Geographicum. Profesor Z. Chojnicki był zasłużoną postacią dla społeczności uniwersyteckiej, pełniącą m.in. funkcję prorektora UAM (1981-1982) i uhonorowaną wieloma odznaczeniami, w tym wyróżnieniem  Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis (2003).

Wydarzenie to towarzyszyło konferencji naukowej "Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej", której organizatorem był Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a patronat honorowy konferencji objął Jego Magnificencja Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki.

Konferencja odbyła się w dniach 11-12.06.2018 r. Wzięło w niej udział ponad 80 uczestników z 15 ośrodków naukowych z 10 miast Polski. Wygłoszono 39 referatów oraz zaprezentowano 14 posterów. Konferencja dedykowana była pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii. Pierwsza część konferencji poświęcona była dziedzictwu naukowemu Profesora Zbyszka Chojnickiego (1928-2015), który był jednym z najwybitniejszych polskich geografów, uznanym autorytetem o światowej renomie w dziedzinie teorii i metodologii geografii. Był organizatorem i długoletnim dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz prorektorem UAM do spraw nauki i współpracy z gospodarką narodową w okresie przełomu społeczno-politycznego w Polsce (1981-1982). Sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1990-2002) i był aktywnym członkiem wielu komisji problemowych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Prof. Z. Chojnicki był twórcą poznańskiej szkoły naukowej nowoczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Odegrał także ważną rolę w kształtowaniu nowoczesnych trendów w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Jego dokonania naukowe i działalność na forum międzynarodowym przyczyniły się do wzrostu znaczenia polskiej geografii w nauce światowej. Był naukowcem o niezwykłej osobowości, głębokiej erudycji i wybitnej indywidualności twórczej, niezwykle konsekwentnym w respektowaniu norm i reguł pracy naukowej i jej autentyzmu. Był Mistrzem i Nauczycielem kilku pokoleń geografów.

Podczas konferencji zaprezentowano bibliotekę cyfrową prac Profesora Zbyszka Chojnickiego, która jest  zbiorem ponad 130 jego publikacji zgromadzonych i udostępnionych razem w postaci cyfrowej. Biblioteka ta jest dostępna pod adresem:

http://igsegp.amu.edu.pl/chojnicki/

Druga część konferencji dotyczyła nowych problemów badawczych geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Obrady i dyskusje naukowe miały miejsce w sześciu sesjach tematycznych:

  1. Koncepcje teoretyczno-metodologiczne w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej
  2. Współczesne studia miejskie i regionalne
  3. Rekonfiguracja przestrzennej organizacji gospodarki
  4. Nurty badawcze w geografii społecznej i humanistycznej
  5. Cyfryzacja w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej
  6. Problemy geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w badaniach młodych naukowców
Foto. H. Jefimowicz

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.