Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu fundacji
Wiadomość, opublikowana 13-07-2018

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych instytucja zarządzająca siecią bibliotek akademickich ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji.

Nr ref. P/FBN/7/2018

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze bądź informatyczne;
 3. pełnia praw publicznych;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. niekarany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nie posiada zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. posiada kompetencje kierownicze, w szczególności umiejętność zarządzania personelem, planowania, organizacji pracy, negocjacji, podejmowania decyzji, wystąpień publicznych;
 8. doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku, związanym z zarządzaniem finansami,  w obszarze kultury, nauki lub fundacji – co najmniej 3 lata;
 9. znajomość problematyki bibliotekarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych zintegrowanych systemów bibliotecznych oraz zagadnień obejmujących budowę i eksploatację bibliotek cyfrowych;
 10. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem fundacji, przepisów z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych;
 11. doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania elementów systemów informacyjnych;
 12. orientacja w zawartości zasobu piśmiennictwa tworzącego Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową;
 13. znajomość zasad funkcjonowania ogólnopolskiej sieci bibliotecznej;
 14. komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi ważnymi atutami kandydatów będzie:

 1. stopnień naukowy doktora;
 2. doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka organu zarządzającego instytucją nauki, kultury, fundacją lub stowarzyszeniem.

Zakres zadań :

 1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. kierowanie pracami Zarządu;
 3. udział w pracach Zarządu wynikających z postanowień Statutu Fundacji;
 4. współpraca z organami Fundacji w sprawach i w zakresie określonym przez Statut Fundacji;
 5. podejmowanie działań i decyzji zapewniających unowocześnienie i rozwój Fundacji;
 6. planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności Fundacji, w szczególności: administracyjnej, finansowej, technicznej;
 7. polityka personalna i zarządzanie pracownikami;
 8. wspieranie obsługi wszystkich projektów, programów, inicjatyw i innych działań realizowanych przez Fundację, w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb;
 9. podejmowanie wszelkich działań w zakresie nadzoru i dbania o majątek Fundacji.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego wraz z CV.
 2. Koncepcję działania Fundacji.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 4. Kserokopie referencji.
 5. Oświadczenie o obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Oświadczenie o braku zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych  w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 8. Klauzulę zgody RODO na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wynikających z procedury konkursowej i zawartych w moim Zgłoszeniu Konkursowym (wymaganych dokumentach i oświadczeniach), dla potrzeb udziału i realizacji rekrutacji prowadzonej w formie Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji.

Zgłoszenia w zamkniętych i nieprzezroczystych kopertach należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Sekretariat Prorektora ds. informatyzacji

i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
ul. Wieniawskiego 1; 61-712 Poznań

 w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2018 roku, do godz. 15.00
(decyduje data rejestracji zgłoszenia przez sekretariat Prorektora)

z dopiskiem „Konkurs. Nie otwierać przed 3 sierpnia 2018 r., godz. 15.00 ”

 • Każda osoba może złożyć tylko jedno zgłoszenie. W przypadku złożenia kilku zgłoszeń pod uwagę bierze się tylko pierwsze zgłoszenie (według daty i godziny wpływu).
 • Zgłoszenie musi być złożone w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu.
 • Zgłoszenie musi być sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 
 • Zgłoszenie, oświadczenia oraz dokumenty powinny być podpisane czytelnie przez Kandydata.
 • Karty zgłoszenia powinny być trwale spięte i ponumerowane, a w miejscach ewentualnych poprawek  - parafowane przez Kandydata.
 • Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie, złożeniem zgłoszenia i uczestnictwem w konkursie.
 • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz złożone po terminie  zostaną zwrócone wraz z pisemnym umotywowaniem zwrotu.
 • O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed jej terminem, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefon kontaktowy.
 • Zastrzega się możliwość zakończenia konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów.
 • Ostateczną decyzję o powołaniu kandydata wyłonionego w procedurze Konkursowej podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały. 
 • Nie przewiduje się procedury odwoławczej w toku i po zakończeniu Konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, z siedzibą w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16, KRS nr 0000024986.
 2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procedury konkursowej na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia Konkursu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.