Oferta pracy: stanowisko administracyjne ds. obsługi sekretariatu, kancelarii i rozliczeń projektów w Dziekanacie Wydziału Studiów Edukacyjnych
Wiadomość, opublikowana 05-11-2018

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza rekrutację na stanowisko administracyjne ds. obsługi sekretariatu, kancelarii i rozliczeń projektów w Dziekanacie Wydziału Studiów Edukacyjnych

nr ref. WEO100/02/18

Wymagania:

 • Wymagane wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych,  społecznych, humanistycznych lub prawnych
 • Wskazana znajomość otoczenia prawnego szkoły wyższej (umiejętność czytaniaaktówprawnych, umiejętność poruszania się w orzecznictwie, umiejętność redagowania oficjalnych pism)
 • Wskazane doświadczenie pracy w instytucjach na stanowiskach administracyjnych  w sektorze publicznym lub prywatnym, mile widziane doświadczenie w pracy w UAM
 • Wskazane doświadczenie w obsłudze sekretariatu i/lub punktu kancelaryjnego
 • Wymagany co najmniej 4 letni staż pracy
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
 • Dobra organizacja pracy i wysokie zdolności interpersonalne, inicjatywa, kreatywność i samodzielność,

Przewidywany zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie sekretariatu na Wydziale Studiów Edukacyjnych
 2. Prowadzenie punktu obsługi elektronicznego zarządzania dokumentacją
 3. Prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

List motywacyjny i CV wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji” oraz kopie dyplomów i zaświadczeń należy przesyłać do 22 listopada 2018 roku na adres: knowak@amu.edu.pl lub Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko administracyjne”. Mile widziane referencje.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.