Oferta pracy: referent / starszy referent / samodzielny referent w Kancelarii Głównej
Wiadomość, opublikowana 28-12-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku referenta / starszego referenta / samodzielnego referenta w Kancelarii Głównej.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • umiejętność obsługi programu EZD lub gotowość do szybkiego nauczenia się jego obsługi
 • znajomość zasad obiegu dokumentów w UAM (w tym Instrukcji Kancelaryjnej);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: skanerów, drukarek
 • znajomość obsługi programów biurowych (w tym MS Word, MS Excel);
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelność i terminowość;
 • umiejętność zbierania danych i ich weryfikacja;
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność w kontaktach z pracownikami UAM;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

Zakres obowiązków:

 • Zapewnianie sprawnej organizacji pracy Kancelarii Głównej;
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Kancelarii Głównej;
 • Utrzymywanie w należytym stanie wszelkiego rodzaju dokumentacji dotyczącej działalności Kancelarii Głównej;
 • Rejestracja i segregowanie wpływającej korespondencji (poczta zewnętrzna i wewnętrzna);
 • Rejestracja i segregowanie wychodzącej korespondencji  (poczta zewnętrzna i wewnętrzna);
 • Czuwanie nad właściwym obiegiem korespondencji oraz udzielanie informacji dot. przepływu korespondencji;
 • Rejestracja przesyłek wpływających w systemie EZD, oraz rozdzielenie ich zgodnie z właściwością;
 • Współpraca z kierowcami przewożącymi pocztę;
 • Współpraca z urzędami pocztowymi;
 • Rozliczanie opłat pocztowych w okresach miesięcznych;
 • Czytanie i dekretowanie korespondencji, która ma niezidentyfikowanego odbiorcę (przychodzi zaadresowana ogólnie na UAM);
 • W razie konieczności zastępowanie pozostałych pracowników Kancelarii Głównej;
 • Wykonywanie innych czynności związanych z pracą Kancelarii Głównej zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz poniższą klauzulę zgody) proszę nadsyłać do dnia 11.01.2019r. pocztą elektroniczną na adres: lidias@amu.edu.pl

Informujemy, że udzielimy odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.