Oferta pracy: pracownik w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wiadomość, opublikowana 08-01-2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni pracownika w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Zakres obowiązków:

I. Prowadzenie i obsługa dziekanatu ds. socjalnych:

 • prowadzenie spraw socjalnych studentów;
 • sprawy związane z zakwaterowaniem studentów w akademikach;
 • sporządzanie listy dotyczącej nagród Rektora;
 • wnioski studentów i sporządzanie listy dotyczące nagród MNiSW;
 • opracowywanie i przetwarzanie danych dla celów analitycznych Wydziału oraz dla potrzeb sprawozdawczości, w szczególności dla GUS;
 • stała kontrola i weryfikacja orzeczeń o niepełnosprawności studentów w celu potwierdzenia dla PFRON.

II. Inne czynności:

 • gospodarka drukami ścisłego zarachowania;
 • sporządzanie planów zakupów oraz realizacja bieżącego zaopatrzenia;
 • gospodarowanie materiałami biurowymi oraz materiałami eksploatacyjnymi do drukarek i kserokopiarek;
 • inwentaryzacja i sprawy związane z ewidencją majątku (stan dziekanatu WNGiG);
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelność i terminowość;
 • kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność zbierania danych i ich weryfikacja;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy z petentem;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność w kontaktach z pracownikami UAM;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • mile widziana znajomość programu USOS;
 • mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji;
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz poniższą klauzulę zgody) proszę nadsyłać do dnia 14.01.2019 r. pocztą elektroniczną na adres: saranna@amu.edu.pl

Informujemy, że udzielimy odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.