Staże zagraniczne finansowane z projektów Mobilność Plus, Sonatina, Uwertura, Coling – zasady opodatkowania i oskładkowania ryczałtów na pokrycie kosztów stażu
Wiadomość, opublikowana 28-01-2019

OSOBY BĘDĄCE PRACOWNIKAMI UAM

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych części otrzymanych na odbycie stażu naukowego środków. W zależności od długości trwania pobytu, zwolnienie to przysługuje pracownikowi za każdy dzień przebywania poza granicami kraju. Oznacza to, że za każdy dzień przerwy w odbywaniu stażu zagranicznego pracownikowi nie przysługuje zwolnienie od podatku.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, pracownik przebywający na naukowym stażu zagranicznym musi złożyć oświadczenie dotyczące faktycznego okresu przebywania w kraju docelowym. Oświadczenie należy złożyć w dziale merytorycznym, tj. w Dziale Nauki, Dziale Programów Europejskich lub innym dziale merytorycznym, a skan oświadczenia należy przesłać do Działu Płac i Stypendiów (barbara.skrzeczynska@amu.edu.pl).

  1. 1.      Nie złożenie oświadczenia

Z wypłaty zostaną potrącone zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne od całości otrzymanych na ten cel środków, które będą umniejszane zarówno o składki płatne przez pracownika, jak również składki płatne przez pracodawcę.

  1. 2.      Złożenie oświadczenia przed wypłatą środków

Podczas wypłaty zostanie zastosowane zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych w zależności od złożonego oświadczenia. Kwota stanowiąca nadwyżkę ponad zwolnienie zostanie opodatkowana i oskładkowana.

  1. 3.      Złożenie oświadczenia po wypłacie środków lub zmiana oświadczenia

W przypadku zmiany okresu przebywania na stażu pracownik ma obowiązek złożenia ponownego oświadczenia, według którego będzie dokonywana korekta składek ZUS. Korekta wysokości pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nastąpi podczas rocznego rozliczenia podatku. W przypadku. kiedy rok podatkowy już się skończył, a oświadczenie będzie dotyczyło środków, które już zostały rozliczone, konieczne będzie sporządzenie korekty deklaracji PIT-11 oraz rozliczenia rocznego podatku przez pracownika.

OSOBY NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI UAM

W przypadku osoby niebędącej pracownikiem UAM środki będą w całości przekazane na wskazane przez stażystę konto bankowe.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, osoba niebędąca pracownikiem przebywająca na naukowym stażu zagranicznym musi złożyć oświadczenie dotyczące faktycznego okresu przebywania w kraju docelowym. Oświadczenie należy złożyć w dziale merytorycznym, tj. w Dziale Nauki, Dziale Programów Europejskich lub innym dziale merytorycznym, a skan oświadczenia należy przesłać do Działu Płac i Stypendiów (barbara.skrzeczynska@amu.edu.pl).

Złożone oświadczenie nie będzie miało wpływu na wypłatę środków (środki będą wypłacone w całości), ale będą rzutowały na kwotę do opodatkowania wskazaną w rocznej informacji o przychodach PIT-11.

  1. 1.      Nie złożenie oświadczenia

Cała kwota będzie stanowiła przychód do opodatkowania i będzie umieszczona w PIT-11 w części F (wcześniej PIT-8C) od której stażysta będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych jako przychodu z innych źródeł.

  1. 2.      Złożenie oświadczenia przed wypłatą środków

Kwota stanowiąca nadwyżkę ponad zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie stanowiła przychód do opodatkowania i będzie umieszczona w PIT-11 w części F (wcześniej PIT-8C) od której stażysta będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych jako przychodu z innych źródeł.

  1. 3.      Złożenie oświadczenia po wypłacie środków lub zmiana oświadczenia

W przypadku zmiany okresu przebywania na stażu osoba niebędąca pracownikiem ma obowiązek złożenia ponownego oświadczenia. W przypadku. kiedy rok podatkowy już się skończył, a oświadczenie będzie dotyczyło środków, które już zostały rozliczone, konieczne będzie sporządzenie korekty deklaracji PIT-11 oraz rozliczenia rocznego podatku przez podatnika.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

W art. 10 ust. 1 pkt 1 i 9 wskazano źródła przychodów, wymieniając m.in. „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta” oraz „inne źródła”.

W art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że zwolnione z podatku są: diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.