Komunikat w sprawie dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku 2020
Wiadomość, opublikowana 26-02-2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wypłaty z funduszu socjalnego środków na dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku 2020.

PODSTAWA PRZYZNANIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
 1. W celu otrzymania wypłaty świadczenia z funduszu socjalnego w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku środków na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego każda uprawniona osoba zobowiązana jest wypełnić stosowny wniosek obowiązujący w 2020 roku zawierający oświadczenie o dochodzie przypadającym na członka rodziny osoby uprawnionej.
 2. Osoby uprawnione otrzymują dofinansowanie opieki nad dziećmi o której mowa w pkt. 1 w miesięcznej wysokości ustalonej według następujących przedziałów dochodów:

I przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2019 do kwoty 3.375 zł brutto
II przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2019
powyżej 3.375 zł
do 5.062,50 zł brutto
III przedział dochodu
na członka rodzinyw roku 2019 powyżej 5.062,50 zł do 6.750 zł brutto
IV przedział dochodu
na członka rodziny w roku 2019 powyżej kwoty 6.750 zł brutto
Pracownik z uprawnionymi dziećmi bez zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego w roku 2019180 zł162 zł144 zł126 zł
Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek pielęgnacyjny w roku 2019195 zł175,50 zł156 zł136,50 zł
Pracownik z uprawnionymi dziećmi pobierający zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny w roku 2019210 zł189 zł168 zł147 zł
Pracownikposiadający więcej niż dwoje uprawnionych dzieci225 zł202,50 zł180 zł157,50 zł


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I DOWODÓW OPŁAT

 1. W celu otrzymania dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego osoby uprawnione ubiegające się o dofinansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku zobowiązane są do złożenia wniosków na drukach obowiązujących w 2020 roku najpóźniej do 15 marca 2020 roku w Sekcji Socjalnej Centrum Spraw Pracowniczych, Coll. Minus pok. nr 29, nr tel. 61 8294331.
 2. Niezłożenie wniosku ww. terminie oznacza rezygnację z pobierania dofinansowania od 1 stycznia 2020 roku.
 3. Osoby, których dzieci objęte będą opieką, o której mowa w pkt. 1 po 15 marca 2020 roku składają wnioski na bieżąco, jednak nie później niż w terminach podanych w pkt. 4 ppkt. a i b do 15. dnia miesiąca danego okresu rozliczeniowego.
 4. Dokumenty potwierdzające comiesięczną zapłatę za korzystanie z opieki, o której mowa w pkt. 1 osoby uprawnione składają w formie elektronicznej wyłącznie poprzez system EZD -Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UAM* (skrócona instrukcja przekazania potwierdzeń opłaty znajduje się tutaj : http://ezdedu.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Skrócona-instrukcja-potwierdzenia-przedszkole-1.pdf)
  najpóźniej do dnia:
  1. 15 kwietnia 2020 roku za I okres rozliczeniowy obejmujący: styczeń, luty, marzec, kwiecień,
  2. 15 września 2020 rokuza II okres rozliczeniowy obejmujący: maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
 5. W przypadku złożenia potwierdzenia zapłaty po terminach ww. za korzystanie z opieki, o której mowa w pkt. 1 za poprzedni okres rozliczeniowy wypłata nie przysługuje.

Wypłata świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 dokonywana jest 2 razy w roku z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 15 dni następnego okresu rozliczeniowego.


PODSTAWA PRAWNA:
Porozumienie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię,w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2020.

Przewodnicząca Zespołu
mgr Krystyna Andrzejewska
P r o r e k t o r
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas*Dostęp do systemu EZD jest możliwy poprzez wpisanie w polu adresu w przeglądarce ezd.amu.edu.pl (dostęp z sieci wewnętrznej UAM oraz dla pracowników funkcyjnych także poprzez „zdalny dostęp"). Dedykowana systemowi strona internetowa, na której znajdują się wskazane powyżej procedury, instrukcje (w tym logowania do systemu), informacje na temat szkoleń,pytania użytkowników i odpowiedzi zespołu merytorycznego, dostępna jest pod adresem http://ezdedu.amu.edu.pl/instrukcje-faq.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.