Komunikat kanclerza z dn. 10.12.2014 w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych
Wiadomość, opublikowana 19-12-2014
W związku z Zarządzeniem JM Rektora z dnia 9 grudnia 2014 r. nr 361/2014/2015 w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych ustala się następujący tryb wydawania legitymacji uprawniających do 50% ulgi przy zakupie biletów kolejowych w dowolnej klasie na przejazdy pociągami przewoźników: PKP Intercity S.A, Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Arriva RP sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.:

 1. Legitymacja przysługuje pracownikom zatrudnionym w wymiarze co najmniej ½ (pół) etatu na okres minimum 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 2. Legitymacja nie przysługuje osobom:
  •  niespełniającym warunków pkt.1
  •  przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich i zdrowotnych

 3. Legitymacja nie może być przekazywana osobom trzecim.

 4. Zakup legitymacji jest w 100 % dofinansowany przez UAM.

 5. Kwota dofinansowania przez UAM zakupu legitymacji (401,76 zł) podlega jako świadczenie pracownicze  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 6. Sekretariaty Instytutów i Zakładów, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, wspólnych i międzyuczelnianych, zamiejscowych jednostek organizacyjnych, ośrodków i centrów uniwersyteckich, działów administracji, domów studenckich, budynków dydaktycznych, ośrodków wypoczynkowych oraz kierownicy pozostałych jednostek przekazują do Działu Kadr i Organizacji pok.205, Collegium Minus:

  • wniosek o wydanie legitymacji: zawierający  oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od wartości dofinansowania przez UAM oraz aktualne, podpisane zdjęcie legitymacyjne.

   Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu na portalu pracownika: dokumenty UAM > dokumenty i wnioski do pobrania > Dział Kadr i Organizacji.

 7. W przypadku utraty legitymacji Dział Kadr i Organizacji wystawia nową legitymację po okazaniu dowodu dokonania wpłaty w kasie UAM  w wysokości 401,76 zł. Zwolnienie z opłaty jest możliwe jedynie po okazaniu kopii zgłoszenia kradzieży w/w dokumentu. Pracownik zobowiązany będzie jednak do poniesienia kosztów opodatkowania, o których mowa w pkt.5.

 8. Pracownicy zatrudnieni w roku akademickim 2014/2015 zobowiązani są do odebrania legitymacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2015 roku.

  Po tym terminie legitymacje będą wystawiane osobom powracającym z urlopów szkoleniowych, bezpłatnych, wychowawczych, zdrowotnych, macierzyńskich i rodzicielskich oraz pracownikom nowo zatrudnionym  korzystających z nich tylko do celów służbowych za potwierdzeniem bezpośredniego przełożonego.

 9. Legitymacje wydawane będą po zawarciu umowy ze spółką PKP Intercity.


KANCLERZ

Stanisław Wachowiak


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.