Uchwała nr 111/2007
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/, Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

§ 1

 1. W § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
  Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać:
  1. projekt programu studiów doktoranckich,
  2. określenie trybu studiów doktoranckich ( stacjonarne, niestacjonarne)
  3. propozycję warunków i trybu rekrutacji,
  4. analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,
  5. ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich,
  6. proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych.
 2. § 18 otrzymuje brzmienie:
  Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.
 3. uchyla się § 14
 4. W § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich, na wniosek uczestnika tych studiów, może przedłużyć okres odbywania studiów łącznie nie dłużej niż o rok.
 5. § 27 otrzymuje brzmienie:
  Kierownik studiów doktoranckich ustala harmonogram zajęć dydaktycznych doktoranta w taki sposób, by - w miarę możliwości- nie były one przewidziane na ten semestr studiów doktoranckich, w którym doktorant składa wymagane egzaminy doktorskie i broni pracy doktorskiej.
§ 2

Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2007 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.