Uchwała nr 165/2009/2010 Senatu UAM z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktoranckich
Uchwała nr 165/2009/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktoranckich


Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. nr 251, poz. 1852 z późn. zm.) oraz § 127 w zw. z § 46 ust. 2 pkt 8 Statutu UAM uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Do zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego zalicza się:
  1. wykłady,
  2. proseminaria,
  3. seminaria, w tym seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie,
  4. konwersatoria,
  5. ćwiczenia,
  6. zajęcia laboratoryjne,
  7. zajęcia metodyczne w szkole,
  8. lektoraty języków obcych,
  9. zajęcia wychowania fizycznego,
  10. ćwiczenia terenowe,
  11. opiekę laboratoryjną nad studentami przygotowującymi prace magisterskie (licencjackie), jeżeli pracownia magisterska (laboratorium magisterskie) lub licencjacka jest przewidziana programem studiów.
 2. Do pensum dydaktycznego mogą być wliczane również:
  1. zajęcia prowadzone w języku obcym w ramach Programmes for International Exchange (zwanego dalej „AMU-PIE”),
  2. zajęcia prowadzone na studiach doktoranckich, których plany zostały zatwierdzone przez odpowiednie rady jednostek organizacyjnych.
 3. Do zajęć rozliczanych w ramach pensum wlicza się również opiekę nad studentami studiującymi według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, opiekę nad studentami studiującymi w ramach programów Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (zwanego dalej „MISH”) i Akademii Artes Liberales oraz przygotowywanie i prowadzenie pokazów na wykładach.

§ 2.

 1. Za godzinę obliczeniową przyjmuje się jednostkę lekcyjną wynoszącą 45 minut, za wyjątkiem ćwiczeń terenowych, dla których za godzinę obliczeniową przyjmuje się 60 minut.
 2. Zajęcia prowadzone w języku obcym w ramach programu AMU-PIE rozlicza się mnożąc liczbę jednostek lekcyjnych przez współczynnik 1,5. 
 3. Zajęcia prowadzone w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych rozlicza się mnożąc liczbę jednostek lekcyjnych przez odpowiedni współczynnik. Dla zamiejscowych jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w:
  1. Gnieźnie, Kościanie, Śremie, Wągrowcu - współczynnik wynosi: 1,1;
  2. Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Słubicach - współczynnik wynosi 1,2.
  Powyższego współczynnika nie stosuje się, jeżeli miejscem wykonywania pracy przez pracownika, określonym w akcie będącym podstawą nawiązania stosunku pracy, jest zamiejscowa jednostka organizacyjna.
 4. Ćwiczenia terenowe prowadzone poza siedzibą uczelni lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego rozlicza się mnożąc liczbę godzin obliczeniowych przez współczynnik 1,2.
 5. Współczynniki określone w ust. 2-4 nie sumują się, do przeliczenia stosuje się najwyższy z ustalonych w danym przypadku przeliczników.
 6. Rektor ustala w drodze zarządzenia wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych dla poszczególnych stanowisk, kierując się stawkami określonymi w obowiązujących przepisach.
 7. Rektor może określić w drodze zarządzenia wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych dla poszczególnych stanowisk, kierując się stawkami określonymi w obowiązujących przepisach.
 8. Wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych jest ustalana na wniosek dziekana właściwego wydziału w preliminarzu, zatwierdzonym przez Rektora na dany rok akademicki.

§ 3.

 1. Grupy studenckie liczą:
  1. na zajęciach laboratoryjnych – nie mniej niż 12 osób,
  2. na seminariach (innych niż licencjackie, magisterskie lub doktoranckie), proseminariach, konwersatoriach i ćwiczeniach – nie mniej niż 20 osób,
  3. na lektoratach języków obcych – nie mniej niż 15 osób,
  4. na ćwiczeniach terenowych – nie mniej niż 14 osób, chyba że z przepisów odrębnych lub wewnętrznych regulacji obowiązujących w instytucjach, na terenie których odbywają się ćwiczenia wynika niższa liczba uczestników,
  5. na zajęciach wychowania fizycznego – nie mniej niż 20 osób, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 2. Seminaria licencjackie wliczane są do pensum w liczbie godzin zgodnej z programem studiów, jednak nie większej niż wynika to z następujących zasad:
  1. dla grupy seminaryjnej liczącej od 8 do 12 osób – 30 godzin rocznie,
  2. za każdego studenta niewliczonego do grupy seminaryjnej zgodnie z pkt 1) – 3,5 godziny rocznie.
 3. Seminaria magisterskie wliczane są do pensum w liczbie godzin zgodnej z programem studiów, jednak nie większej niż wynika to z następujących zasad:
  1. dla grupy seminaryjnej liczącej od 8 do 12 osób – 60 godzin rocznie,
  2. za każdego studenta niewliczonego do grupy seminaryjnej zgodnie z pkt 1) – 7 godzin rocznie.
 4. Seminaria doktoranckie wliczane są do pensum promotora (opiekuna naukowego) w wymiarze 7 godzin w ciągu roku akademickiego na każdego prowadzonego przez niego uczestnika studiów doktoranckich.
 5. Liczebność grup na zajęciach metodycznych w szkole określają odrębne przepisy.
 6. Opieka laboratoryjna nad studentami przygotowującymi prace licencjackie jest rozliczana w wymiarze 3 godzin na 1 studenta w ciągu roku akademickiego.
 7. Opieka laboratoryjna nad studentami przygotowującymi prace magisterskie jest rozliczana w wymiarze 5 godzin na 1 studenta w ciągu roku akademickiego.
 8. Opieka nad studentami studiującymi według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz opieka nad studentami studiującymi w ramach programów MISH i Akademii Artes Liberales rozliczana jest w wymiarze 5 godzin na każdego studenta w ciągu roku akademickiego.
 9. Zajęcia z przedmiotów artystycznych, których realizacja ze względu na szczególną specyfikę możliwa jest wyłącznie w grupie o małej liczebności, odbywają się w grupach liczących nie mniej niż dwie osoby.
 10. Dziekan wydziału, w którym realizowane są zajęcia z przedmiotów artystycznych, o których mowa w ust. 9, corocznie przedkłada listę tych zajęć z informacją o liczebności grup.

§ 4.

 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mniejszą liczebność grup studenckich i inną liczbę godzin niż wymienione w § 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek dziekana właściwego wydziału, po uwzględnieniu uwarunkowań merytorycznych, organizacyjnych i finansowych.
 2. Zajęcia prowadzone w grupach o mniejszej liczebności niż wymienione w § 3 nie wymagają zgody, o której mowa w ust 1, jeżeli średnia liczba studentów w grupie, po uwzględnieniu wszystkich grup realizujących określony przedmiot w danym semestrze, spełnia wymagania dotyczące liczebności określone w § 3.

§ 5.

 1. Jednostką rozliczeniową w odniesieniu do obciążeń dydaktycznych jest wydział.
 2. Rektor, na wniosek złożony przez dziekana właściwego wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego, może ustalić na danym wydziale inne niż wydział jednostki rozliczeniowe w odniesieniu do obciążeń dydaktycznych.
 3. Jednostki ogólnouczelniane oraz międzywydziałowe stanowią w rozumieniu niniejszej uchwały pełnoprawne jednostki rozliczeniowe w odniesieniu do obciążeń dydaktycznych.
 4. Jednostki uczelni, o których mowa w ust 1-3, dla których następuje rozliczanie obciążeń dydaktycznych, określa się dalej w uchwale jako: „Jednostki (JR)”.
 5. Kierownicy Jednostek (JR) przeprowadzają w okresie do końca semestru zimowego analizę obciążeń dydaktycznych pracowników zatrudnionych w danej Jednostce (JR) oraz oceniają realizację niniejszej uchwały w każdym roku akademickim.

§ 6.

Kierownicy Jednostek (JR) wskazanych § 5 ust. 1-2, w których liczba studentów studiów stacjonarnych przypadających na jeden etat nauczyciela akademickiego jest mniejsza niż 10, powinni przydzielać nauczycielom akademickim zajęcia w taki sposób, aby nie powstawały godziny ponadwymiarowe.

§ 7.

 1. Kierownik Jednostki (JR) jest odpowiedzialny za wykonywanie pensum dydaktycznego przez wszystkich jej pracowników.
 2. W terminie do 31 października ustala się dla każdego nauczyciela akademickiego plan zajęć dydaktycznych, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i obowiązującym w danym roku akademickim pensum dydaktycznym, do zrealizowania w trakcie całego roku akademickiego.
 3. Planowany rozkład zajęć dydaktycznych obejmujący wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych sporządzany jest elektronicznie co najmniej w dwóch egzemplarzach (jednym dla pracownika, pozostałe dla jednostek organizacyjnych uczelni), zgodnie z formularzem, którego wzór ustala Rektor.
 4. Planowany rozkład zajęć dydaktycznych wymaga zatwierdzenia przez kierownika Jednostki (JR). W przypadku, gdy rozliczenie obciążeń dydaktycznych następuje w Jednostkach (JR), o których mowa w § 5 ust. 2, planowany rozkład zajęć dydaktycznych wymaga również akceptacji dziekana wydziału.
 5. Planowany rozkład zajęć dydaktycznych przydzielonych nauczycielowi akademickiemu, oprócz zajęć dydaktycznych w macierzystej Jednostce (JR), może obejmować również zajęcia dydaktyczne w innych Jednostkach (JR). Zajęcia planowane do realizacji w innej Jednostce (JR) muszą być również zawarte w planie zajęć dydaktycznych sporządzanym na formularzu, o którym mowa w ust. 3.
 6. Przydziału zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 5, dokonuje kierownik Jednostki (JR) na pisemny wniosek kierownika Jednostki (JR) prowadzącej kierunek studiów wymagający udziału nauczycieli zatrudnionych w innych Jednostkach (JR).
 7. Do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 5, w pierwszej kolejności należy wyznaczyć nauczycieli akademickich bez wypełnionego pensum.
 8. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach stacjonarnych, w tym zajęcia prowadzone poza macierzystą Jednostką (JR), muszą w pierwszej kolejności wypełniać pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich.

§ 8.

 1. W przypadku, gdy po zaplanowaniu i przydzieleniu zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim w Jednostkach (JR) wystąpią godziny ponadwymiarowe wynikające z rocznego planu zajęć na studiach stacjonarnych, do końca października rozpoczętego roku akademickiego można wystąpić z wnioskiem o zapewnienie środków finansowych na wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
  1. wykaz godzin ponadwymiarowych realizowanych w macierzystej Jednostce (JR),
  2. wykaz godzin ponadwymiarowych realizowanych w innych Jednostkach (JR).
  Oba wykazy powinny zawierać listę nauczycieli akademickich, którym powierza się prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych, z uwzględnieniem ich tytułu/stopnia naukowego i stanowiska, ze wskazaniem godzin ponadwymiarowych, z podziałem na wykłady i inne zajęcia dydaktyczne (seminaria/ćwiczenia/laboratoria/ itp.). Wykazy obejmować muszą cały rok akademicki.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 kieruje do Rektora kierownik Jednostki (JR). W przypadku Jednostek (JR), o których mowa w § 5 ust. 2, wniosek wymaga akceptacji dziekana właściwego wydziału.
 4. Wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą składać kierownicy Jednostek (JR) określonych w § 6, chyba że jest to uzasadnione ze względu na szczególne okoliczności.
 5. Wniosek o przydzielenie środków finansowych na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) wymaga przedstawienia opinii dziekana wydziału zlecającego te zajęcia dydaktyczne, określającej udział tego wydziału w finansowaniu wynagrodzeń za zlecane godziny ponadwymiarowe.

§ 9.

 1. W terminie określonym w § 8 ust. 1 kierownik Jednostki (JR) może również przedstawić wniosek o zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na realizację zajęć zlecanych specjalistom niezatrudnionym na UAM, których udział jest niezbędny dla zrealizowania programu studiów stacjonarnych prowadzonych w danej Jednostce (JR). W przypadku Jednostek (JR), o których mowa w § 5 ust. 2, wniosek wymaga akceptacji dziekana wydziału.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, a którym ze względu na specyfikę zajęć Jednostka (JR) chce powierzyć wykonanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać informacje o zlecanych zajęciach dydaktycznych, w tym: nazwę przedmiotu, kierunek studiów, rok studiów oraz liczbę godzin i szacowany koszt.

§ 10.

 1. Na podstawie wniosków, o których mowa w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 Rektor ustala wysokość środków finansowych, które uczelnia może przeznaczyć na zrealizowanie wniosków Jednostek (JR) o przydział środków finansowych przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w § 8 lub godziny zlecone, o których mowa § 9.
 2. Decyzja o przydziale środków finansowych, o których mowa w ust. 1, przekazywana jest kierownikom Jednostek (JR) w terminie do 31 grudnia.

§ 11.

 1. Po zakończeniu roku akademickiego nauczycieli akademickich obowiązuje złożenie w macierzystej Jednostce (JR) sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych, sporządzonego elektronicznie na formularzu według wzoru ustalonego przez Rektora, w co najmniej dwóch egzemplarzach (jednym dla pracownika, pozostałych dla jednostek organizacyjnych uczelni).
 2. W sprawozdaniu należy podać wyłącznie rzeczywiście wykonane zajęcia oraz wyjaśnić przyczyny odstępstw od planu. Godziny zajęć dydaktycznych, które zostały zaplanowane, a nie odbyły się, nie mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu godzin ponadwymiarowych. Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin.
 3. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych musi zostać podpisane przez pracownika i zatwierdzone przez kierownika Jednostki (JR). W Jednostkach (JR), o których mowa w § 5 ust. 2 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych wymaga również akceptacji dziekana wydziału.
 4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, muszą znaleźć się wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w macierzystej Jednostce (JR) oraz innych Jednostkach (JR), w tym w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.

§ 12.

 1. Wypłata wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe zrealizowane na studiach stacjonarnych następuje po złożeniu przez Jednostkę (JR):
  1. zbiorczego wniosku o wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe zrealizowane przez nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych w macierzystej Jednostce (JR) oraz innych Jednostkach (JR) zawierającego listę nauczycieli (wraz z tytułem/stopniem naukowym oraz stanowiskiem), którym przysługują wynagrodzenia, ze wskazaniem liczby godzin z podziałem na wykłady i inne zajęcia;
  2. kompletu indywidualnych sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych złożonych przez wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w Jednostce (JR) i po ich weryfikacji przez Dział Nauczania.
 2. Wniosek i sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Jednostka (JR) składa po zakończeniu roku akademickiego, nie później niż do końca października.

§ 13.

 1. Dla osób realizujących godziny ponadwymiarowe w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych dofinansowywanych przez lokalne samorządy, kierownik Jednostki (JR) przygotowuje odrębny wniosek, który zawiera informacje określone w § 12 ust. 1.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany przez kierownika Jednostki (JR), o której mowa w § 5 ust. 2, musi posiadać akceptację dziekana wydziału.

§ 14.

Wypłata wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych następuje raz w roku po zakończeniu roku akademickiego.

§ 15.

 1. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zrealizowane na studiach niestacjonarnych następuje po ich wykonaniu, ze środków Jednostek (JR) prowadzących te studia.
 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przed zakończeniem roku akademickiego jest złożenie oświadczenia o zaplanowanym wypełnieniu pensum dydaktycznego w taki sposób, że godziny dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, o których mowa w ust. 1 stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 16.

Po zakończeniu roku akademickiego wszystkie Jednostki (JR) są zobowiązane do złożenia zestawienia osobowego z wykonania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich danej Jednostki (JR), przygotowanego według wzoru ustalonego przez rektora.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.