Zarządzenie nr 80/2006/2007 w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Do użytku wewnętrznego
Poznań, dnia 30 kwietnia 2 0 0 7 roku Nr 24(62)

 

Zarządzenie nr 80/2006/2007
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 9 maja 2007 roku
w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wydane na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 16a-16m i załączniki (Dz. U. z 2000r, Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. Klasyfikacja Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późniejszymi zmianami), Statutu UAM oraz Polityki Rachunkowości UAM.

§1

Do środków trwałych zalicza się rzeczy o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w szczególności:
  a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
  b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się do środków trwałych korzystającego chyba, że umowa stron stanowi inaczej.

§2

Wartości niematerialne i prawne nabyte przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza są to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby Uczelni, a w szczególności:
  a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  b) prawa do wynalazków patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
  c) know-how
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne i prawne oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się do środków trwałych korzystającego chyba, że umowa stron stanowi inaczej.

§3

W celu ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się następującego podziału:
 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,- zł, które podlegają amortyzacji wg rocznych stawek amortyzacji.
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,- zł, a wyższej niż 600,- zł, z uwzględnieniem § 5, na które dokonuje się amortyzacji jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

§4

Do aparatury naukowo - badawczej zalicza się zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do aparatury typowej stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac badawczo - rozwojowych.
Aparatura nabyta lub wytworzona w celu wykonania projektu badawczego, grantu, działalności statutowej, badań własnych oraz umownej pracy naukowo - badawczej o wartości powyżej 3.500 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok, po zakończeniu realizacji tematu badawczego i przekazaniu na stan Uczelni do celów statutowych podlega kryterium ustalonym dla środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

§5

 1. Przedmioty trwałego użytku o wartości do 600zł i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się do materiałów i ujmuje się w ewidencji ilościowej za wyjątkiem:
  a) mebli
  b) sprzętu komputerowego (w tym UPS)
  c) sprzętu laboratoryjnego
  d) niszczarek
  e) sprzętu AGD
  f) sprzętu radiowo - telewizyjnego
  g) telefonów
  h) aparatów fotograficznych i kamer
  i) instrumentów muzycznych
  j) wyposażenia utrzymania obiektów
 2. Bez względu na wartość jednostkową określoną w §5 ust.1 podlegają ewidencji ilościowej następujące przedmioty trwałego użytku:
  a) apteczki,
  b) drabiny,
  c) słuchawki,
  d) kalkulatory

§6

Traci moc Zarządzenie Rektora nr 67 z dnia 30 marca 1995r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2007r.


Opracowanie Informatora UAM: mgr Aleksandra Bocheńska,
Dział Kadr i Organizacji, tel. 829-4424, e-mail: olaboch@amu.edu.pl
Koordynacja: prorektor prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.