Zarządzenie Nr 126/2007/2008 w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom UAMdodatków specjalnych ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy
Do użytku wewnętrznego
Poznań, dnia 7 stycznia 2 0 0 8 rokuNr 30(68)

 

Zarządzenie nr 126/2007/2008
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dodatków specjalnych ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.

Na podstawie art.66, ust.1, ust.2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami ) i § 22 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 251, poz. 1852 ) oraz § 59 Statutu UAM,

zarządza się, co następuje:

§1

  W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie:
  • niebezpiecznych, substancji i preparatów chemicznych,
  • substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • szkodliwych czynników biologicznych,
  • promieniowania jonizującego,
  Rektor stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe, ogranicza stopień narażenia przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

  W wyjątkowych przypadkach, w których nie jest możliwe wyeliminowanie zagrożenia, może być wypłacany dodatek specjalny do czasu usunięcia tego zagrożenia w środowisku pracy.

§2

  Rektor może przyznać pracownikowi dodatek specjalny za warunki wykonywania pracy lub ze względu na charakter pracy.

§3

  Warunkiem przyznania dodatku specjalnego jest złożenie do Rektora przez kierownika jednostki organizacyjnej wniosku o przyznanie dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy. Formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

  Podstawą przyznania dodatku specjalnego są wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wykonane na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej złożony w Inspektoracie BHP UAM.
  Koszt badań i pomiarów pokrywa jednostka organizacyjna, w której są wykonywane pomiary.

§5

  Dodatek specjalny jest przyznawany na czas określony, do czasu poprawy warunków pracy. Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek poinformować Rektora i Inspektorat BHP o poprawie warunków pracy lub zaniechaniu pracy z czynnikiem szkodliwym dla zdrowia.

§6

  Dodatek specjalny wypłacany jest tylko za czas pracy w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

§7

  Rektor konsultuje przyznanie dodatku specjalnego z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy.

§8

  Inspektorat BHP UAM :
  • na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, zleca wykonanie badań i pomiarów materialnego środowiska pracy,
  • sprawuje obsługę merytoryczną,
  • prowadzi ewidencję pracowników, którym przyznano dodatek specjalny,
  • przekazuje wykaz pracowników otrzymujących dodatek specjalny do Działu Płac i Stypendiów UAM oraz Działu Kadr i Organizacji UAM.

§9

  Wszelkie sprawy sporne, wynikające ze stosowania niniejszego zarządzenia oraz kwestie interpretacyjne rozstrzyga Rektor.

§10

  Traci moc Zarządzenie nr 23/2002/2003 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom i uczestnikom dziennych studiów doktoranckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

§11

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2008r.

 Rektor

 

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 


Opracowanie Informatora UAM: mgr Aleksandra Bocheńska,
Dział Kadr i Organizacji, tel. 829-4424, e-mail: olaboch@amu.edu.pl
Koordynacja: prorektor prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.