Zarządzenie Nr 223/2007/2008 w sprawie zasad i trybu finansowania kosztów związanych z kształceniem pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Do użytku wewnętrznego
Poznań, dnia 3 lipca 2 0 0 8 rokuNr 36(74)

 

Zarządzenie Nr 223/2007/2008
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 4 sierpnia 2008 roku
w sprawie zasad i trybu finansowania kosztów związanych z kształceniem pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm. ) oraz § 59 ust.1 Statutu UAM

zarządzam:

§1

  Pracownicy UAM podejmujący naukę w publicznej szkole wyższej na kierunkach studiów: prawo, administracja, zarządzanie i marketing, ekonomia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia obca (w szczególności angielska) oraz na kursach dokształcających i studiach podyplomowych związanych z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku, mogą ubiegać się o sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów kształcenia.

§2

 1. W przypadku podjęcia nauki na UAM sfinansowanie studiów może nastąpić w całości.
 2. Kształcenie w innej publicznej szkole wyższej może być dofinansowane w kwocie nie wyższej niż 50% całości kosztów.
 3. Nie finansuje się kształcenia w niepublicznej szkole wyższej.

§3

 1. Z pracownikiem, o którym mowa w § 1 Uniwersytet zawiera umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron, zawierająca w szczególności zobowiązania pracownika m.in. do: ukończenia nauki w przewidzianym w programie kształcenia terminie, przepracowania w UAM 3 lat od czasu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) oraz do 2 lat od ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
 2. W przypadku niedopełnienia przez pracownika obowiązków określonych w umowie z powodu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, pracownik zobowiązany jest zwrócić koszty poniesione przez UAM związane z kształceniem.
 3. Pracownikowi podejmującemu kształcenie o którym mowa w § 1 udziela się urlopu szkoleniowego w wymiarze określonym w umowie, uzależnionym od przewidywanego czasu trwania nauki.

§4

 1. Zgodę na sfinansowanie nauki w UAM wyraża Prorektor ds. nauczania na wniosek pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Zgodę na dofinansowanie nauki w innej szkole wyższej lub na kursach dokształcających wyraża odpowiednio Prorektor ds. kadr w odniesieniu do nauczycieli akademickich, pracowników bibliotecznych, naukowo i inżynieryjno- technicznych lub Kanclerz w odniesieniu do pracowników administracji i obsługi.
 3. Dział Kadr i Organizacji na podstawie wydanej zgody przygotowuje umowę o sfinansowanie (dofinansowanie) kształcenia.

§5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

 Rektor

 

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 


Opracowanie Informatora UAM: mgr Aleksandra Bocheńska,
Dział Kadr i Organizacji, tel. 829-4424, e-mail: olaboch@amu.edu.pl
Koordynacja: prorektor prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.