Zarządzenie Nr 130/2009/2010 Rektora UAM z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Zarządzenie Nr 130/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z § 8 Uchwały Senatu UAM Nr 126/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

zarządzam:

§ 1

Do zadań Rady ds. Jakości Kształcenia należy:

a) opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia;

b) określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia;

c) opracowanie prawnej, merytorycznej i technicznej dokumentacji Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia;

d) przedstawianie rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia;

e) przedstawianie Senatowi UAM corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia;

f) ciągłe doskonalenie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia;

g) wsparcie dla działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

§ 2

1. W skład Rady ds. Jakości Kształcenia wchodzą:

1) Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;

2) Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia.

2. Do zadań Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy:

a) opracowanie procedur ewaluacji stanu wyjściowego i corocznego audytu wewnętrznego w zakresie kształcenia na wszystkich wydziałach;

b) stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach;

c) opracowanie programu poprawy jakości kształcenia;

d) podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia (m.in. szkolenia nt. budowy programów nauczania w oparciu o efekty uczenia się, dbałość o stały rozwój umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich, etc.) zgodnie ze wskazówkami ENQA z 2005 r. (ENQA report on Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area);

e) dbałość o prawidłowe stosowanie systemu akumulacji i transferu punktów (ECTS);

f) stałe monitorowanie programów nauczania i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;

g) dbałość o rozwój różnych form kształcenia przez całe życie (LLL) i ich upowszechnianie;

h) dbałość o rozwój kształcenia w formie e-learningu;

i) dbałość o szerokie wykorzystanie uczelnianego systemu obsługi studiów (USOS);

j) monitorowanie mobilności studentów i pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych;

k) rozwijanie systemu informacyjnego;

l) przekazywanie wydziałowym komisjom ds. jakości kształcenia rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;

m) publikowanie informacji dotyczących Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i rozwoju Procesu Bolońskiego.

3. Do zadań Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

a) monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach opracowanych przez Radę ds. Jakości Kształcenia;

b) przygotowanie i koordynacja przeprowadzanych corocznych ogólnouniwersyteckich badań ankietowych wśród studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych i administracji, absolwentów i kandydatów na studia (ankiety dot. warunków studiowania, organizacji studiów, programów nauczania, efektów kształcenia, oceny nauczycieli akademickich, etc.);

c) analiza wyników ogólnouniwersyteckich badań ankietowych;

d) analiza wyników prac wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia;

e) publikowanie wyników oceny jakości kształcenia.

§ 3

Do zadań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia należy:

a) wdrażanie na wydziale procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia opracowanych przez Radę ds. Jakości Kształcenia;

b) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;

c) przedstawianie dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale;

d) przedstawianie radzie wydziału corocznych sprawozdań z efektów działania systemu zarządzania jakością kształcenia na wydziale;

e) przedstawianie Radzie ds. Jakości Kształcenia corocznych wyników samooceny i planów poprawy jakości kształcenia.

§ 4

1. W skład wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia wchodzą:

1) zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia;

2) zespół ds. oceny jakości kształcenia.

2. Do zadań zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia należy:

a) opracowanie strategii kształcenia;

b) propozycje zmian w programach nauczania i opracowywanie projektów nowych programów nauczania wg następujących procedur:

- opracowanie koncepcji programów nauczania z uwzględnieniem zapotrzebowania na dany program oraz możliwości kadrowych, materialnych i finansowych wydziału;

- określenie warunków brzegowych (oczekiwane kompetencje wejściowe kandydatów na studia, oczekiwane kompetencje wyjściowe absolwentów);

- opracowanie programów nauczania w oparciu o zakładane efekty uczenia się zgodne z koncepcją programu i warunkami brzegowymi;

- przypisywanie punktów ECTS do efektów uczenia się i ich weryfikacja;

- dobór odpowiednich metod oceny nabytych kompetencji;

- dobór typów zajęć i metod dydaktycznych odpowiednich do założonych efektów uczenia się;

- zatwierdzanie projektów programów nauczania, dobór wykładowców, szczegółowe opisy zajęć, zabezpieczenie infrastruktury, ustalenie optymalnego harmonogramu zajęć;

c) opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej (m.in. rekrutacja na drodze konkursu, podnoszenie kwalifikacji, nagradzanie dobrego nauczania, etc.);

d) opracowanie zasad uznawalności kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;

e) coroczne opracowanie rekomendacji (na bazie rezultatów oceny jakości kształcenia dostarczonych przez zespół ds. oceny jakości kształcenia) mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.

3. Do zadań zespołów ds. oceny jakości kształcenia należy:

a) przeprowadzenie ewaluacji (audytu wewnętrznego) stanu wyjściowego na wydziałach wg wytycznych Rady ds. Jakości Kształcenia;

b) monitoring wprowadzania rekomendacji Rady ds. Jakości Kształcenia dla poprawy jakości kształcenia na wydziale;

c) coroczne przeprowadzanie ewaluacji jakości kształcenia wg rekomendacji Rady ds. Jakości Kształcenia;

d) koordynacja ankietyzacji;

e) coroczne przedstawienie komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawienie wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawienia jakości kształcenia

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.