Zarządzenie nr 155/2009/2010 Rektora UAM z dnia 28czerwca 2010 roku. w sprawie zasad tworzenia katalogu przedmiotów i realizacji kształcenia w Uniwersyteckim Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE: A YEAR ABROAD)

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 275/2010/2011.

 

Zarządzenie nr 155/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28czerwca 2010 roku.
w sprawie zasad tworzenia  katalogu przedmiotów i realizacji kształcenia w
Uniwersyteckim Centrum Edukacji Międzynarodowej
(AMU-PIE: A YEAR ABROAD)

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 58 Statutu UAM, § 1 ust.1 zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania zadań centrów uniwersyteckich oraz ich struktury organizacyjnej do wymagań statutu
zarządzam:
§ 1
 1. Przedmioty prowadzone w językach obcych oferowane są przez poszczególne Wydziały.
 2. Wartość punktów ECTS za przedmioty zgłoszone do oferty przez Wydział nie przekracza 36 w jednym semestrze.
 3. Student zagraniczny powinien uzyskać minimum 4 punkty  po zaliczeniu kursu języka polskiego. W jednym semestrze Wydział oferuje nie więcej niż 9 przedmiotów.
 4. Wydział opracowuje na każdy semestr ofertę przedmiotów jednosemestralnych.
 5. Łączna oferta Wydziałów tworzy ofertę (międzywydziałową) UAM.
§ 2
 1. Katalog przedmiotów Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE: A Year Abroad) kierowany jest do studentów polskich UAM oraz studentów zagranicznych.
 2. Wszyscy studenci UAM mogą w ramach studiów realizować przedmioty w językach obcych, bez dodatkowej opłaty.
 3. Studenci UAM przed wyjazdem na stypendium zagraniczne (np. Erasmus), którzy zaliczyli przedmiot z katalogu przedmiotów Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE: A YEAR ABROAD) są traktowani preferencyjnie w ramach rekrutacji wydziałowej.
 4. Decyzją Rektora niektóre przedmioty mogą być przeznaczone wyłącznie dla studentów zagranicznych.
§ 3
 1. Wyboru przedmiotów do katalogu przedmiotów Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE: A YEAR ABROAD) dokonuje Dziekan Wydziału w porozumieniu z wydziałowym koordynatorem.
 2. Zaleca się, żeby przedmioty te prowadzone były w ramach pensum i stosuje się wobec nich przelicznik 1,5.
 3. Katalog przedmiotów Wydziału na rok akademicki wydziałowy koordynator przekazuje do Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej do 30 listopada roku poprzedzającego.
 4. W terminie do 30 września, koordynator wydziałowy przekazuje Centrum Edukacji Międzynarodowej informację o zainteresowaniu studentów zagranicznych przedmiotami z oferty na podstawie zgłoszeń otrzymanych od zagranicznych studentów Erasmusa Learning Agreements.
§ 4
W odniesieniu do kierunków neofilologicznych nie stosuje się § 1 ust.1-2, 4,  oraz § 2 ust. 3.
§ 5
 1. Przygotowanie katalogu przedmiotów AMU-PIE: A YEAR ABROAD koordynuje Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej, które jest odpowiedzialne za jej publikację na www.amu.edu.pl.
 2. Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej nadzoruje realizację programu w trakcie semestru oraz dokonuje jego bieżącej oceny.
§ 6
Traci moc zarządzenie Rektora nr 78/2008/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie w sprawie zasad tworzenia i realizacji katalogu przedmiotów Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z tym że  § 2 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.