Aktualności - Kwestura - wszystkie

Komunikat Kwestora
Wiadomość, opublikowana 08-02-2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w systemie AMURap  jest dostępna imienna informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 lub roczne obliczenie podatku PIT-40.

Więcej...
Staże zagraniczne finansowane z projektów Mobilność Plus, Sonatina, Uwertura, Coling – zasady opodatkowania i oskładkowania ryczałtów na pokrycie kosztów stażu
Wiadomość, opublikowana 28-01-2019

OSOBY BĘDĄCE PRACOWNIKAMI UAM

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych części otrzymanych na odbycie stażu naukowego środków. W zależności od długości trwania pobytu, zwolnienie to przysługuje pracownikowi za każdy dzień przebywania poza granicami kraju. Oznacza to, że za każdy dzień przerwy w odbywaniu stażu zagranicznego pracownikowi nie przysługuje zwolnienie od podatku.

Więcej...
Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 02-03-2018
Szanowni Państwo,
mając na uwadze liczne pytania odnoszące się do oświadczenia dotyczącego możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonywaną działalnością naukowo-dydaktyczną oraz badawczo-rozwojową (dalej: oświadczenie dotyczącego wynagrodzenia-honorarium) uprzejmie informuję, iż Senat naszej Uczelni podjął w dniu 29 stycznia 2018 roku stosowną uchwałę w sprawie kosztów uzyskania przychodu pracownika wykonującego prace twórcze  (https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/347779/Uchwala_116_koszty-prace-tworcze.pdf).
Więcej...
Komunikat kwestora - zamknięcie roku 2017
Wiadomość, opublikowana 05-12-2017

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowaniami do sporządzenia sprawozdań finansowych związanych z zamknięciem roku 2017 uprzejmie proszę o przekazanie do Kwestury dokumentów dotyczących wydatków tego roku w terminie do 19 stycznia 2018 r.

Więcej...
Komunikat w sprawie zmian umów zlecenia w związku z nowymi przepisami
Wiadomość, opublikowana 01-02-2017

Zmiany wprowadza nowelizacja z 22.7.2016 r. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265 z 17.8.2016 r.; dalej – nowelizacja).
Od 01.01.2017r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł za godzinę.

Więcej...
Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 16-06-2015
Szanowni Państwo,
Zgodnie z §6 pkt. 3 "Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2015 roku" informuję, że ustalono następujące terminy wypłat: Więcej...
Komunikat kwestora w sprawie wypłat gotówki w walucie obcej
Wiadomość, opublikowana 22-07-2014
Szanowni Państwo, w celu przygotowania gotówki w walucie obcej Uczelnia musi zgłaszać do obsługującego nas Banku zapotrzebowanie na odpowiednie środki finansowe ze znacznym wyprzedzeniem. W związku z powyższym uprzejmie proszę o  przekazywanie informacji dotyczących planowanych wyjazdów w Dziale Współpracy z Zagranicą na dwa tygodnie przed  terminem. Więcej...
Komunikat Kwestora - wynagrodzenie pracowników domów studenckich i akademickich UAM
Wiadomość, opublikowana 21-07-2014
Szanowni Państwo, zgodnie z §5 „Porozumienia zawartego w dniu 21 lipca 2014 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2014 roku pracowników domów studenckich i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których wynagrodzenia są finansowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów” informuję, że ustalono następujący termin wypłaty: Więcej...
Komunikat Kwestora
Wiadomość, opublikowana 01-03-2013
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 marca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Więcej...
Komunikat Rektora UAM
Wiadomość, opublikowana 15-05-2012

Dziekani Wydziałów, Kierownicy jednostek organizacyjnych, wszyscy

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 99 Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne nie może przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia  odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.

Więcej...
Komunikat Kwestora
Wiadomość, opublikowana 10-05-2012
Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam o obowiązku dostarczania faktur do Kwestury potwierdzających dokonanie płatności przez UAM z tytułu:
1) opłat konferencyjnych,
2) opłat wpisowych,
3) innych, jeśli Uczelnia dokonała przedpłaty. Więcej...
Komunikat Kwestora
Wiadomość, opublikowana 03-06-2011

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza otrzymał pozytywną odpowiedź na wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa o VAT  w sprawie zasad opodatkowania usług organizowania konferencji naukowych w świetle przepisów ustawy, które obowiązują od dnia 01 stycznia 2011 roku.

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.