Czynniki stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Prace w narażeniu na działanie czynników stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia należy wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.


Czynnik chemiczny


W przypadku pracy z czynnikiem chemicznym pracownik powinien:

 1. zapoznać się z:
  • kartą charakterystyki stosowanej substancji chemicznej oraz potwierdzić zapoznanie z nią,
  • regulaminem pracowni,
  • zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym,
  • instrukcjami bhp oraz instrukcjami obsługi stosowanych urządzeń,
  • instrukcją udzielania pierwszej pomocy,
  • instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub awarii,
 2. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników chemicznych,
 3. stosować środki ochrony zbiorowej,
 4. przestrzegać właściwych technik laboratoryjnych i posługiwać się wyłącznie sprawnym sprzętem laboratoryjnym,
 5. znać zasady udzielania pierwszej pomocy,
 6. znać zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.


Czynnik biologiczny

 

W przypadku pracy z czynnikiem biologicznym pracownik powinien:

 1. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i przechowywać je w odpowiednio oznakowanych miejscach,
 2. stosować środki ochrony zbiorowej,
 3. zapoznać się z instrukcjami bezpiecznej i higienicznej pracy,
 4. zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium biologicznym,
 5. zapoznać się i stosować się do procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 6. zapoznać się procedurami bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów,
 7. przestrzegać właściwych technik laboratoryjnych i posługiwać się wyłącznie sprawnym sprzętem laboratoryjnym,
 8. stosować odpowiednie procedury w zależności od grupy stosowanego czynnika biologicznego,
 9. znać zasady udzielania pierwszej pomocy,
 10. znać zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie
 11. dla życia lub zdrowia pracowników.

Promieniowanie jonizujące

W przypadku pracy z promieniowaniem jonizującym pracownik powinien:

 1. stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed narażeniem na działanie promieniowania jonizującego,
 2. stosować środki ochrony zbiorowej (wentylacja, klimatyzacja, wyciągi),
 3. przestrzegać zasad ochrony radiologicznej oraz ograniczeń dawek promieniowania jonizującego,
 4. zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. przestrzegać zasad bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
 6. znać zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
W przypadku pracy z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami
rakotwórczymi lub mutagennymi pracownik powinien:
 1. wykonywać prace z substancji chemicznymi, i ich mieszaninami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wyłącznie w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach,
 2. stosować środki ochrony zbiorowej oraz odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed szkodliwym działaniem substancji rakotwórczych lub mutagennych,
 3. zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium specjalistycznym, instrukcjami bhp, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy,
 4. przed rozpoczęciem prac zapoznać się z kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych, i ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 5. przechowywać substancje chemiczne, ich mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych,
 6. prowadzić i uzupełniać na bieżąco rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 7. składować odpady tylko w specjalnych, oznakowanych pojemnikach,
 8. znać zasady gospodarowania odpadami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 9. postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami przyjętymi w danej jednostce,
 10. znać zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.