Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie.
Każdy nowo zatrudniany pracownik odbywa szkolenie wstępne, przed rozpoczęciem pracy.

Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktażu według ramowych programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 1. szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym,
 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.
Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
w Inspektoracie BHP, ul. Grunwaldzka 6.
Instruktaż stanowiskowy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy
na określonym stanowisku, przeprowadza osoba kierująca pracownikiem.
Odbycie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego, pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.
Karta szkolenia wstępnego przechowywana jest w aktach osobowych pracownika w Dziale Kadr i Organizacji.

Szkolenie okresowe
Pierwsze szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Pozostali pracownicy powinni uczestniczyć w szkoleniu okresowym w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Częstotliwość, z jaką pracownicy powinni odbyć kolejne szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika, w Dziale Kadr i Organizacji.

Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach kierowniczych
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - wybrane akty prawne, w tym obowiązujące w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  1. podstawowe obowiązki pracodawcy,
  2. podstawowe prawa i obowiązki pracownika,
  3. obowiązki osoby kierującej pracownikami.
 3. Społeczna inspekcja pracy - zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczną i higieniczną pracę oraz prawidłową organizację stanowisk pracy.
 6. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - organizacja, zasady i istota szkoleń.
 7. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  1. obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  2. ryzyko zawodowe - podstawowe informacje na temat oceniania i dokumentowania.
 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - omówienie procedur działania w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej.
  Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 10. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy.
 11. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 12. Informacje rodzajach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 13. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 14. Informacja na temat dostępu do opracowań elektronicznych z zakresu bhp.
 15. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 16. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach administracyjno-biurowych, pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - wybrane akty prawne, w tym obowiązujące w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  1. podstawowe obowiązki pracodawcy,
  2. podstawowe prawa i obowiązki pracownika.
 3. Społeczna inspekcja pracy - zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - organizacja, zasady i istota szkoleń.
 6. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  1. obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  2. ryzyko zawodowe - podstawowe informacje na temat oceniania i dokumentowania.
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - omówienie procedur działania w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej.
  Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 9. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy.
 10. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 11. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 12. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 13. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 14. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 15. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach robotniczych
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - wybrane akty prawne, w tym obowiązujące w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  1. podstawowe obowiązki pracodawcy,
  2. podstawowe prawa i obowiązki pracownika.
 3. Społeczna inspekcja pracy zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - organizacja, zasady i istota szkoleń.
 6. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  1. obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  2. ryzyko zawodowe - podstawowe informacje na temat oceniania i dokumentowania.
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - omówienie procedur działania w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy.
 9. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy.
 10. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 11. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 12. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych oraz o uciążliwych warunkach pracy.
 13. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 14. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 15. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach nauczyciela akademickiego
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - wybrane akty prawne, w tym obowiązujące w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  1. podstawowe obowiązki pracodawcy,
  2. podstawowe prawa i obowiązki pracownika,
  3. obowiązki osoby kierującej pracownikami.
 3. Społeczna inspekcja pracy zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczną i higieniczną pracę oraz prawidłową organizację stanowisk pracy.
 6. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - organizacja, zasady i istota szkoleń.
 7. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  1. obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  2. ryzyko zawodowe - podstawowe informacje na temat oceniania i dokumentowania.
 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - omówienie procedur działania w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy, w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 10. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy.
 11. Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z obowiązujących przepisów.
 12. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 13. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 14. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 15. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 16. Procedury postępowania umożliwiające niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy.
 17. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
Ramowy program instruktażu ogólnego na stanowiskach nauczyciela akademickiego (wydziały doświadczalne)
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - wybrane akty prawne, w tym obowiązujące w Uczelni zarządzenia, regulaminy itd.
 2. Prawa i obowiązki w zakresie bhp:
  1. podstawowe obowiązki pracodawcy,
  2. podstawowe prawa i obowiązki pracownika,
  3. obowiązki osoby kierującej pracownikami.
 3. Społeczna inspekcja pracy zakres działania wynikający z odrębnych przepisów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczną i higieniczną pracę oraz prawidłową organizację stanowisk pracy.
 6. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - organizacja, zasady i istota szkoleń.
 7. Profilaktyczna opieka zdrowotna:
  1. obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
  2. ryzyko zawodowe - podstawowe informacje na temat oceniania i dokumentowania.
 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - omówienie procedur działania w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej. Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
 9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych na stanowisku pracy, w tym zasady bezpiecznej pracy z monitorem ekranowym.
 10. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia: krótka charakterystyka szkodliwych czynników występujących na stanowisku pracy.
 11. Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium w narażeniu na działanie czynników chemicznych, czynników biologicznych lub czynników fizycznych.
 12. Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z obowiązujących przepisów.
 13. Omówienie stosowanych środków ochrony zbiorowej.
 14. Informacje o rodzajach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stosowanych na określonych stanowiskach pracy.
 15. Informacje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy.
 16. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady pierwszej pomocy.
 17. Informacja na temat dostępu do elektronicznych opracowań z zakresu bhp.
 18. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Grupa pracowniczaCzęstotliwość
Pracownicy administracyjno-biurowi6 lat
Pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni wydziałów przyrodniczych5 lat
Pracownicy pozostałych wydziałów,
Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
Pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
Pracownicy bibliotek,
Pracownicy obsługi: portierzy, szatniarze, porządkowe, kierowcy
5 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych5 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych3 lata


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.