Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała.

 1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min.
  1 kJ = 0,24 kcal
 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
  1. 12 kg przy pracy stałej,
  2. 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 3. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
  1. 50 N - przy pracy stałej,
  2. 100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 4. Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
  1. 120 N - przy pracy stałej,
  2. 200 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 5. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:
  1. 8 kg - przy pracy stałej,
  2. 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
  1. 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
  2. 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych,
  3. 300 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach.
   Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:
   2% - przy pracach wymienionych w pkt a i b,
   1% - przy pracach wymienionych w pkt c.
   W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt a i b, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.
 7. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
  1. wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,
  2. prace wymienione w pkt. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,
  3. prace w pozycji wymuszonej,
  4. prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.


II.    Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

 1. prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5,
 2. prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od - 1,5,
 3. prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C.

III.    Prace w hałasie i drganiach
Dla kobiet w ciąży:

 1. Prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
  1. poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
  2. szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
  3. maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.
 2. Prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:
  1. równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,
  2. szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB.
 3. Prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:
  1. równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,
  2. maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz
   - przekraczają wartości podane w tabeli:

  Częstotliwość środkowa
  pasm tercjowych (kHz)
   Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony
  do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego
  w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB)
  Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego(dB)
  10; 12,5; 16
  77
  100
  20
  87
  110
  25
  102
  125
  31,5; 40
  107
  130

 4. Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:
  1. wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2,
  2. maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych, przekracza 4 m/s2.
 5. Wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.


IV.    Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych

 1. Dla kobiet w ciąży:
  1. prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej,
  2. prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  3. prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w przepisach prawa atomowego,
  4. prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.
 2. Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.


V.    Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości

 1. Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:
  1. na stanowiskach kierowniczych, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej,
  2. w służbie zdrowia,
  3. w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego,
  4. wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej.
 2. Dla kobiet w ciąży:
  1. prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,
  2. prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.

VI.    Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu
Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią - prace nurków oraz wszystkie prace
w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.

VII.    Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

 1. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
  1. prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,
  2. prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.
 2. Dla kobiet w ciąży - prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2221 § 3 Kodeksu pracy - jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia kobiety w ciąży lub niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.


VIII.    Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

 1. prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str.1) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:
  1. działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
  2. rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
  3. działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361fd, H362),
  4. działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371);
 2. prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:
  1. czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
  2. leki cytostatyczne,
  3. mangan,
  4. styren,
  5. syntetyczne estrogeny i progesterony,
  6. tlenek węgla,
  7. ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
  8. rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;
 3. prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń;
 4. prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2016. 1117 j. t.):
  1. produkcja auraminy,
  2. procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych,
  3. procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków,
  4. produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów,
  5. prace związane z narażeniem na pył drewna twardego.


IX.    Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi
Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

 1. prace w wymuszonym rytmie pracy (np. na taśmie),
 2. prace wewnątrz zbiorników i kanałów,
 3. prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.


 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.