Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

Procedura konkursowa od 01.10.2019 r.

Podstawa prawna:

   
 1. art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. art. 86 i 87 Statutu UAM;
 3. załącznik nr 3 do statutu: tryb i warunki postępowania konkursowego.

   
 1. Wniosek dziekana albo kierownika innej jednostki organizacyjnej kierowany do rektora zaopiniowany przez właściwego prorektora kierującego szkołą dziedzinową lub nadzorującego daną jednostkę ,o wyrażenie zgody na ogłoszenie otwartego konkursu.
 2. Decyzja rektora w sprawie zgody na ogłoszenie konkursu (wraz z numerem referencyjnym nadawanym przez Sekcję Spraw Kadrowych - jednolita numeracja: np. konkurs_24_WFPiK_adiunkt_1_2019)
 3. Powołanie komisji konkursowej i jej przewodniczącego przez radę szkoły dziedzinowej lub prorektora nadzorującego jednostkę organizacyjną działającą poza strukturą takiej szkoły oraz ustalenie szczegółowych wymogów wobec kandydatów i warunków konkursu. 
 4. Przygotowanie przez jednostkę organizacyjną propozycji ogłoszenia konkursowego (wzór ogłoszenia konkursowego przygotowany przez Sekcję Spraw Kadrowych) i przekazanie - po akceptacji właściwego prorektora  –  propozycji do Sekcji Spraw Kadrowych izaz@amu.edu.pl. (jednolita numeracja: np. konkurs_24_WFPiK_adiunkt_1_2019) 
 5. Powiadomienie jednostki przez Sekcję Spraw Kadrowych o ostatecznej treści ogłoszenia oraz jego publikacja przez 30 dni przed konkursem  (tj. terminem złożenia dokumentów przez kandydatów) na stronach:     
 6. Przeprowadzenie procedury konkursowej przez komisję konkursową:     
  1. komisja rozpoczyna pracę nie później niż w terminie 14 dni od daty upływu złożenia dokumentów;     
  2. po przeanalizowaniu złożonych aplikacji, w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów komisja wzywa kandydatów do ich uzupełnienia;     
  3. komisja ma obowiązek przeprowadzenia rozmów z kandydatami. Może również powołać recenzentów dorobku naukowego oraz zwrócić się o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów.
 7. Przekazanie dziekanowi albo kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej przez przewodniczącego komisji konkursowej protokołu z posiedzenia komisji zawierającego rozstrzygnięcie konkursu oraz formularza z informacją o wyniku konkursu.
  (wzór formularza przygotowany przez Sekcje Sprawa Kadrowych – ważne: numeracjaodnosząca się do numeru ogłoszenia konkursowego – np. wyniki_24_WFPiK_adiunkt_1_2019)
 8. Poinformowanie kandydatów przez przewodniczącego komisji o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zawierające uzasadnienie, ze wskazaniem  mocnych i słabych stron poszczególnych kandydatów  oraz zwrot kandydatom nadesłanych dokumentów.
 9. Publikacja wyników konkursu przez 30 dni po zakończeniu konkursu poprzez zamieszczenie formularza z wynikami i uzasadnieniem na stronach:     

Wyników konkursu nie ogłasza się na stronie EURAXESS.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.