Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MOBILNOŚĆ PLUS- 

Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom (do 35 roku życia), w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Do obszarów, które „Mobilność Plus” obejmuje, należą nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl. Wnioski należy złożyć w Dziale Nauki i Programów Krajowych do 2 marca 2017, termin wysłania do MNiSW upływa 15 marca 2017 r. 

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


„Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu „Diamentowy Grant jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;

absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html.

Termin składania wniosków w VI edycji programu upływa 16 stycznia 2017 r. Wnioski należy złożyć w Dziale Nauki i Programów Krajowych do 4 stycznia 2017 r. 

 

Projekty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016   

 

moduł „Fundamenty”. Przedmiotem konkursu pod nazwą „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:

a) przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności;

b) podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;

c) tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych.

Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html

 moduł „Uniwersalia” 2.1. Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego

Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh.html

moduł „Uniwersalia” 2.2. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej

Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh.html

moduł „Dziedzictwo narodowe”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z niżej wymienionych priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:

Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.

Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.

Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.

Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-dziedzictwo-narodowe-w-ramach-nprh.html

Nabór we wszystkich modułach trwa od 15 września do 31 października 2016 r.


•    Duża infrastruktura badawcza - inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
      http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/200/1324/1
      termin składania wniosków : 31 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym ma być przyznana dotacja
Informacje dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury informatycznej nauki w 2014 r.

W 2012 roku jednostki naukowe i uczelnie wyższe złożyły w sumie 126 wniosków o dofinansowanie w 2013 roku inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w ramach dużej infrastruktury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych. Zgłoszone przez wnioskodawców zapotrzebowanie na dofinansowanie wyniosło łącznie ponad 164,6 mln zł, natomiast środki w budżecie nauki przeznaczone na ten cel wynosiły 28 mln zł. Oznacza to, że zgłoszone zapotrzebowanie przekraczało blisko 6-krotnie dostępne środki finansowe.

W roku 2013 przeciętne dofinansowanie dla pojedynczego wniosku z zakresu infrastruktury informatycznej (z wyłączeniem infrastruktury regionalnych sieci MAN oraz centrów KDM) wynosiło ok. 330 tys. zł, przy czym zdecydowana większość dotacji (43) mieściła się w przedziale 200-400 tys. zł. W przypadku braku istotnego zwiększenia środków finansowych na ten cel w budżecie nauki w 2014 roku należy oczekiwać, iż poziom dofinansowania dla poszczególnych inwestycji LAN z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w 2014 roku będzie podobny.

Wymienione w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1324) kwoty 150 000 zł w przypadku aparatury w grupie nauk humanistycznych oraz społecznych i w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej oraz 500 000 zł w przypadku aparatury w grupie nauk ścisłych oraz inżynierskich i w grupie nauk o życiu, dotyczą wartości inwestycji po jej zakończeniu, a nie określają minimalnej kwoty przyznawanego dofinansowania.

Wytyczne dla Wnioskodawców

Na podstawie analizy wniosków złożonych w ubiegłym roku Zespół specjalistyczny ds. infrastruktury informatycznej (dalej Zespół specjalistyczny) przyjął następujące wytyczne dotyczące składania wniosków o dofinansowanie infrastruktury informatycznej w roku 2014:
1.    Złożenie wniosku oznacza zobowiązanie się jednostki naukowej lub uczelni do spełnienia – w przypadku otrzymania dofinansowania – warunków formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
a) zrealizowania inwestycji w zakresie zgodnym z decyzją oraz wykorzystania dotacji do końca 2014 roku
b) złożenia harmonogramu płatności w terminie 5 miesięcy od daty otrzymania decyzji
c) przesłania raportu końcowego wraz z rozliczeniem dotacji w terminie do 50 dni od daty zakończenia inwestycji.
2.    Z uwagi na to, iż znaczna część wniosków w poprzednich latach nie uzyskała pełnego finansowania, lecz jedynie częściowe, Wnioskodawcy proszeni są o:
a) projektowanie inwestycji w sposób modułowy (tzn. tworzenie koncepcji i kosztorysu inwestycji na zasadzie modułów, z których w przypadku braku możliwości pełnego sfinansowania inwestycji przynajmniej wybrane elementy będą stanowić możliwe do zrealizowania samoistne zadania inwestycyjne)
b) podawanie enumeratywnej listy planowanych zakupów zawierającej główne pozycje inwestycyjne z określeniem priorytetu dla poszczególnych zadań/pozycji kosztorysowych
c) realistyczne kalkulowanie budżetu projektu z uwzględnieniem faktu istnienia ograniczeń budżetowych
d) zawarcie szczegółowej analizy, przedstawienie obecnego i planowanego sposobu wykorzystania infrastruktury informatycznej będącej aktualnie w dyspozycji jednostki oraz tej planowanej do zakupu.
e) dołączenie do wniosku, podpisanej przez Rektora, listy rankingowej inwestycji – w przypadku kiedy uczelnia składa wniosek o sfinansowanie dwóch i więcej zadań inwestycyjnych.
3.    W związku z pkt 2c) Zespół specjalistyczny informuje, że podanie we wniosku przeszacowanego kosztorysu może skutkować obniżeniem punktacji, a co za tym idzie niższą pozycją w rankingu, z uwagi na brak spełnienia warunku optymalnego planowania środków finansowych. Szczególnie wnikliwej weryfikacji zasadności wszystkich kosztów zawartych we wniosku będą poddane wnioski o dofinansowanie w kwocie przekraczającej 1 mln zł dla jednostek z grupy nauk technicznych i przyrodniczych oraz 500 tys. zł dla jednostek z grupy nauk humanistycznych.
4.    Ze względu na konieczność dążenia do optymalizacji wykorzystania zasobów i unikania rozproszenia środków finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury badawczej w Polsce, w tym infrastruktury i zasobów informatycznych, preferowane będą inwestycje służące konsolidacji infrastruktury informatycznej, w szczególności wnioski o charakterze ponadlokalnym.
5.    W nawiązaniu do ww. pkt 4 preferowane będą wnioski o charakterze ogólnouczelnianym lub kampusowym w stosunku do wniosków pojedynczych jednostek wewnętrznych uczelni. W przypadku złożenia przez daną jednostkę naukową lub uczelnię więcej niż jednego wniosku Wnioskodawca powinien wskazać własną priorytetyzację wniosków (patrz pkt 2e). Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zespół Specjalistyczny priorytetowo traktowane będą wnioski służące w najwyższym stopniu rozwojowi infrastruktury dla całej jednostki naukowej lub uczelni, w następnej kolejności w rankingu umieszczane będą wnioski kampusowe, a wnioski jednostek wewnętrznych uczelni uzyskają niższy priorytet. W przypadku wniosków jednostek wewnętrznych uczelni (np. wydziałów) wyróżniających się wysokim potencjałem badawczym, skalą współpracy międzynarodowej lub znaczącymi osiągnięciami istnieje możliwość przyznania wyższego priorytetu dla zadania inwestycyjnego przedstawionego przez daną jednostkę.
6.    W uzasadnieniu wniosku Wnioskodawca powinien wykazać, iż tworzona infrastruktura ma służyć przede wszystkim badaniom naukowym i pracom rozwojowym.
7.    Elementy niebędące stricte infrastrukturą informatyczną (np. prace budowlane) nie będą rekomendowane do dofinansowania w ramach dotacji na rozwój infrastruktury informatycznej nauki.
8.    Wniosek w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki nie może być elementem składowym lub warunkiem realizacji innego wniosku (np. finansowanego ze środków strukturalnych). Nie jest możliwe deklarowanie przez jednostkę, iż dofinansowanie uzyskane z budżetu nauki na potrzeby rozbudowy infrastruktury informatycznej będzie stanowić wkład własny Wnioskodawcy niezbędny do realizacji innego wniosku (np. finansowanego ze środków strukturalnych).
9.    W przypadku planu tworzenia nowej infrastruktury informatycznej (dotyczy to również nowych zasobów cyfrowych), która będzie wykraczać w swojej funkcji poza podstawową infrastrukturę sieci LAN, na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że podobna infrastruktura nie istnieje lub nie jest dla Wnioskodawcy dostępna w innych ośrodkach w kraju. Ponadto w ramach uzasadnienia potrzeby utworzenia tego rodzaju nowej infrastruktury Wnioskodawca powinien przedstawić konkretne oczekiwane efekty (wskaźniki) jej wykorzystania.
10.    W trakcie oceny wniosku uwzględnia się zgodność z zakładanym zakresem tematycznym oraz terminowość i poprawność realizacji inwestycji i rozliczenia środków przez jednostkę w latach ubiegłych.
W związku z planowanym uruchomieniem w czerwcu 2013 r. kreatora wniosków inwestycyjnych w systemie OSF, uprzejmie prosimy o składanie wniosków o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej w wersji elektronicznej, a następnie przesłanie 2 podpisanych i podstemplowanych egzemplarzy wydruku z systemu OSF na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dopiskiem „Departament Systemów Informatycznych”.

•   Inwestycje budowlane  służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
      http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/209/1379/1
      termin składania wniosków : 31 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym ma być przyznana dotacja

 

 

 

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.