Programy Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszone konkursy :

MAESTRO 10 - konkurs skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych

dokumentacja konkursowa: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10


HARMONIA 10 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych

Dokumentacja konkursowa:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10


SONATA BIS 8 - konkurs, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem.

Dokumentacja konkursowa; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8


SHENG – konkurs na realizację projektów z zakresu padań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1

 Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r

 

MINIATURA, czyli „małe granty” - umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN.

Laureaci otrzymają na swoje projekty od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Nabór wniosków będzie ciągły, a procedura oceny uproszczona, dzięki czemu czas wydania decyzji o finansowaniu skróci się do trzech miesięcy. Budżet zaplanowano na 20 mln zł.

 

Stanowisko Narodowego Centrum Nauki w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych finansowanych przez NCN

Narodowe Centrum Nauki informuje, że stypendia naukowe nie mogą być wypłacane w projektach zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:
•    OPUS 1 do OPUS 5
•    PRELUDIUM 1 do PRELUDIUM 5
•    SONATA 1 do SONATA 5
•    HARMONIA 1 do HARMONIA 4
•    MAESTRO 1 do MAESTRO 4
•    SONATA BIS 1 do SONATA BIS 2
•    SYMFONIA 1
•    POLONEZ 1
W projektach zakwalifikowanych do finansowania w pozostałych konkursach wypłata stypendiów naukowych dla młodych naukowców jest możliwa, jeśli pozwalają na to warunki konkursowe, określone w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach oraz w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  – Wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W związku z powyższym istotne jest, aby stypendia były wypłacane zgodnie z Regulaminem oraz wnioskiem.
Przedstawione stanowisko Narodowego Centrum Nauki w zakresie zmian w sposobie przyznawania i wypłaty stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, nie jest wiążące dla organów podatkowych, które samodzielnie dokonują oceny skutków podatkowych rozpatrywanych sytuacji. Do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, w przypadku dokonania zmian (akceptowanych przez Centrum, lub które uzyskają zgodę Centrum) w sposobie przyznania i wypłacania stypendiów, w stosunku do informacji zawartych we wniosku, właściwy jest Minister Finansów.
Narodowe Centrum Nauki nie jest również uprawnione do wydawania wyjaśnień dotyczących obowiązku odprowadzania od stypendiów składek na ubezpieczenie społeczne. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zmiany można wprowadzić?
I. ZMIANY AKCEPTOWANE PRZEZ NCN
II. ZMIANY NIEDOPUSZCZALNE
III. DODATKOWE INFORMACJE
.
Ilekroć w tej sekcji jest mowa o:
1.     Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1
2.    konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs, ogłaszany przez kierownika projektu, zgodnie z Regulaminem, w celu wyboru stypendysty, któremu będzie wypłacane stypendium w projekcie badawczym.
3.    wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o finansowanie projektu badawczego, złożony w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki i poddany ocenie Zespołu Ekspertów.
4.    Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki.


Stanowisko NCN w sprawie zatrudnienia w projektach finansowanych przez NCN

W nawiązaniu do komunikatu NCN z 5 listopada 2014 r. dotyczącego kwestii wyłączenia obowiązku stosowania postępowania konkursowego w stosunku do osób zatrudnionych w projektach finansowanych przez NCN informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyłączenie obowiązku stosowania postępowania konkursowego, o którym mowa w art. 118 a ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, odnosi się do nauczycieli akademickich będących beneficjentami krajowych konkursów ogłaszanych przez NCN.
Oznacza to, iż ów wyjątek dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe zostały ujawnione we wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz ich dorobek naukowy poddany został ocenie przez niezależnych ekspertów.
Wyłączenie obowiązku stosowania procedury konkursowej nie znajduje zastosowania wobec wykonawców zatrudnionych w trakcie realizacji projektów badawczych, których ankieta dorobku naukowego nie znajdowała się we wniosku grantowym i nie była poddana ocenie eksperckiej.

 Koszty w projektach – przewodnik: 

http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-06-15/maestro7-zal5.pdf

 ......................................................................................................................

 Rachunek bankowy do obsługi projektów od 15 edycji:

Bank Zachodni WBK S.A.

54 1090 1362 0000 0001 3089 8091 

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN


Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca.

1. Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

2. Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo): 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1

3. Numer telefonu: 61 829 43 67

4. Numer faks: 61 829 44 44

5. Adres e-mail: rectorof@amu.edu.pl

6. Adres strony www: www.amu.edu.pl

7. Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /UAM/skrytka

8. Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko): Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

9. Numer NIP: 7770006350

10. Numer REGON: 000001293

11. KRS: NIE DOTYCZY

12. Identyfikator gminy: 306401 1

13. Status organizacyjny:         Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (wydziały) 

Uczelnia wyższa (pozostałe jednostki)

14. Podmiot sprawujący nadzór: Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

15. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności: AUU – uniwersytet

16. Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?: 

         TAK (wydziały)

         NIE (pozostałe jednostki)

17. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?: TAK

18. Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?: TAK

19. Czy wnioskowane finansowanie projektu badawczego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej? TAK

20. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.): TAK

(Proszę pamiętać o konieczności uzupełnienia dodatkowego oświadczenia o tym, że pomoc uzyskana ze środków NCN nie będzie stanowić pomocy publicznej).

Informacja na stronach NCN w sprawie „pomocy publicznej".

21. Forma prawna: Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

22. Wielkość przedsiębiorstwa: NIE DOTYCZY

 

·      

·         

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.