Zarządzenie nr 103/2009
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 9 października 2009 roku
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


Na podstawie art.66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn.zm.) w związku z art. 2071 i 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy (Dz.U. z 1998 nr 21 poz.94 z późn. zm.)
zarządzam:

§ 1
 1. Do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie UAM, zobowiązani są wszyscy pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy w ramach szkolenia okresowego  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wykonywaniem działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 2. Pracownikami bezpośrednio wyznaczonymi do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji są pracownicy UAM wskazani, zgodnie z ust. 3, przez kierowników jednostek organizacyjnych UAM.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani przekazać do Inspektoratu BHP imienny wykaz pracowników, którzy będą udzielali pierwszej pomocy i wykonywali działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Liczba osób podanych w wykazach powinna być odpowiednia do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń w jednostce organizacyjnej.
 4. Wykazy osób winny obejmować następujące dane pracownika:
  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
 5. Wykaz pracowników, o których mowa w ust. 3, jest umieszczony na stronie internetowej www.amu.edu.pl na portalu pracownika w dokumentach UAM, ponadto powinien być dostępny w formie wydruku, w każdej jednostce organizacyjnej UAM.
 6. Kierownicy jednostek są zobowiązani do przekazywania zaktualizowanych wykazów, o których mowa w ust. 3, do Inspektoratu BHP.
 7. Bezpośredni przełożony danego pracownika zobowiązany jest do przekazania temu pracownikowi informacji, o których mowa w ust. 2 i ust. 5, w zakresie odpowiednim do miejsca wykonywania pracy przez tego pracownika.
§ 2

Podjęcie decyzji dotyczącej ewakuacji osób przebywających na terenie UAM należy do kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 3
 1. Środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników zapewnia Uniwersytet.
 2. Uniwersytet zapewnia także łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez system automatycznego przekazywania sygnałów alarmowych oraz system łączności telefonicznej znajdujący się na jego terenie.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.