Zarządzenie nr 104/2009
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 9 października 2009 roku
w sprawie przekazywania informacji innemu pracodawcy, którego pracownicy wykonują prace na terenie UAM

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn.zm.) oraz art. 208 w związku z art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy (Dz.U. z 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

W przypadku zawierania ustnej lub pisemnej umowy przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w wyniku której na terenie UAM prace wykonują pracownicy zatrudnieni przez innego pracodawcę, odpowiednia jednostka UAM, stosownie do § 2, zobowiązana jest do przekazania informacji wskazanych w art. 2071 kodeksu pracy temu pracodawcy oraz do uzyskania potwierdzenia otrzymania tych informacji przez odpowiedni podmiot. 

§ 2
  1. W przypadku umów pisemnych zawieranych w formie jednego dokumentu podpisanego przez obie strony, osoba przygotowująca projekt umowy zamieszcza w nim zapis stanowiący oświadczenie pracodawcy, którego pracownicy będą wykonywać prace na terenie UAM, o otrzymaniu informacji, o których mowa w § 3.
  2. W przypadku pozostałych umów kierownik jednostki UAM (lub osoba przez niego upoważniona), dla której będą wykonywane prace przez pracowników innego pracodawcy,  jest zobowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie od tego pracodawcy o otrzymaniu informacji, o których mowa w § 3. Potwierdzenie to winno być dołączone do dokumentacji sprawy.    
§ 3
  1. Zakres informacji, o których mowa w § 1, obejmuje:
    1. informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie UAM, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy pracach, które wykonywane będą przez pracowników pracodawcy, o którym mowa w § 1, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu  pracowników,
    2. informacje o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 1,
    3. informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie UAM, na którym wykonywane będą prace przez pracowników pracodawcy, o którym mowa w § 1, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązującym na podstawie Zarządzenia Rektora UAM w sprawie wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 dostępne są w formie pisemnej u kierowników jednostek organizacyjnych UAM.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.