Zarządzenie nr 296/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywania
- traci moc: uchylone Zarządzeniem Nr 128/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 września 2013 r. w sprawie umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na  studiach stacjonarnych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Do podpisywania umów ze studentami w imieniu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu upoważnieni są, na podstawie imiennych pełnomocnictw Rektora UAM, Dziekani Wydziałów oraz Dyrektor Kolegium Języków Obcych.
2. Umowy, o których mowa w § 1 obowiązują od roku  akademickiego 2011/2012 wszystkich studentów studiów stacjonarnych: jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.

§ 3

Umowa określona w § 1 sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Uczelnia przechowuje jeden egzemplarz umowy w teczce akt osobowych studenta.

§ 4

Wydziały i inne właściwe jednostki organizacyjne UAM zobowiązane są do kontroli należnych wpłat w zakresie wysokości i terminowości, na podstawie informacji rejestrowanych imiennie w systemie USOS.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.