1. Przepisy ogólne
 2. Tworzenie i likwidacja studiów
 3. Rekrutacja na studia podyplomowe
 4. Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych
 5. Kierownik studiów podyplomowych
 6. Organizacja studiów podyplomowych i dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych
 7. Zaliczenia i egzaminy
 8. Skreślenia z listy słuchaczy i wznowienia studiów podyplomowych
 9. Ukończenie studiów podyplomowych
 10. Odpłatność za studia podyplomowe
 11. Postanowienia przejściowe i końcowe

I. Przepisy ogólne

§ 1
Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 2
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

§ 3

 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Uczelnię.
 2. W przypadku, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki iSzkolnictwa Wyższego.

§ 4

 1. Studia podyplomowe prowadzone są przez podstawową jednostkę organizacyjną albo łącznie przez kilka podstawowych jednostek organizacyjnych.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone również przez inne niż określone w ust. 1 jednostki organizacyjne UAM. Prowadzenie studiów podyplomowych przez inne jednostki organizacyjne UAM możliwe jest wyłącznie pod warunkiem ich współdziałania w tym zakresie z właściwymi podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.
 3. Użyte w Regulaminie określenia:
  1. jednostka oznacza podstawową jednostkę organizacyjną lub inną jednostkę organizacyjną UAM;
  2. kierownik jednostki oznacza kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej UAM;
  3. rada jednostki oznacza radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub radę innej jednostki organizacyjnej UAM z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
 4. W przypadku, gdy studia podyplomowe prowadzone są przez inną jednostkę organizacyjną UAM niż podstawowa jednostka organizacyjna to kompetencje:
  1. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej przysługują kierownikowi tej jednostki;
  2. rady podstawowej jednostki organizacyjnej przysługują radzie tej jednostki, z zastrzeżeniem kompetencji, o których mowa w § 6 i § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, które przysługują wyłącznie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 5

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia.
 3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny określać zasady prowadzenia studiów podyplomowych oraz wydawania świadectw ich ukończenia, sposób finansowania oraz rozliczania studiów podyplomowych, a także wskazywać zakres odpowiedzialności jednostek za prowadzenie spraw administracyjnych.
 4. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 zawiera rektor.

§ 6

 1. Program kształcenia studiów podyplomowych oraz wszelkie w nim zmiany uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. Jeżeli studia podyplomowe prowadzone są przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną to program kształcenia oraz wszelkie w nim zmiany uchwalają wszystkie rady podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia podyplomowe.
 3. Programy kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2 uchwalają rady podstawowych jednostek organizacyjnych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat.


II. Tworzenie i likwidacja studiów

§ 7
Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

§ 8

 1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, zawierający propozycję ich nazwy, składa rektorowi kierownik jednostki.
 2. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć:
  1. uchwałę rady jednostki w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;
  2. uchwałę rady jednostki w sprawie programu kształcenia studiów podyplomowych zawierający, m.in.: efekty kształcenia dla studiów podyplomowych, sylwetkę absolwenta, efekty kształcenia dla poszczególnych przedmiotów wraz z zalecaną literaturą;
 3. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy również dołączyć:
  1. plan studiów podyplomowych, zawierający wykaz przedmiotów z liczbą godzin zajęć, formą zajęć, formą zaliczenia, liczbą punktów ECTS;
  2. informacje dotyczące:
    1. kierunku/kierunków studiów, w zakresie których prowadzone będą studia podyplomowe,
    2. szczegółowych danych zawierających, m.in.: okres trwania, liczbę godzin zajęć, liczbę punktów ECTS dla danych studiów podyplomowych,
    3. planowanego terminu rozpoczęcia studiów podyplomowych,
    4. formy zakończenia studiów podyplomowych,
    5. warunków rekrutacji na studia podyplomowe;
  3. preliminarz kosztów.
 4. Wniosek powinien wskazywać osobę proponowaną na kierownika studiów podyplomowych wraz z opinią rady jednostki.

§ 9

 1. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa rektorowi kierownik jednostki prowadzącej studia podyplomowe.
 2. Do wniosku o likwidację studiów podyplomowych należy dołączyć:
  1. uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych;
  2. uchwałę rady jednostki w sprawie likwidacji studiów podyplomowych.
 3. W przypadku likwidacji studiów podyplomowych Uczelnia zapewnia kontynuowanie studiów podyplomowych, zgodnie z rozpoczętym cyklem, wszystkim słuchaczom, którzy rozpoczęli studia.

§ 10

 1. Rektor może zawiesić nabór na studia podyplomowe na uzasadniony wniosek kierownika jednostki prowadzącej studia podyplomowe.
 2. Przywrócenie naboru na studia podyplomowe następuje w sposób analogiczny do zawieszania, o którym mowa w ust. 1.


III. Rekrutacja na studia podyplomowe

§ 11

 1. Na studia podyplomowe mogą się ubiegać osoby określone w § 2.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 12

 1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z warunkami rekrutacji na studia, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. e.
 2. Jeżeli rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się inaczej niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, kierownik studiów podyplomowych ogłasza zasady rekrutacji przed jej rozpoczęciem .
 3. W przypadku, gdy rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się inaczej niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, o przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika jednostki.
 4. W przypadku, gdy rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc na studiach podyplomowych, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 13

 1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi na studia podyplomowe zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 14

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe;
  4. inne, wskazane przez kierownika studiów podyplomowych.
 2. W przypadku, gdy w roku akademickim 2012/2013 jednostka wydaje słuchaczowi indeks, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest do złożenia dodatkowo 1 zdjęcia, oprócz dokumentów wymienionych powyżej.
 3. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe dokumenty zostają zwrócone kandydatowi.


IV. Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych

§ 15
Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:

 1. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i innych środków materialnych służących do realizacji programu kształcenia;
 2. korzystania z biblioteki UAM oraz bibliotek znajdujących się w jednostkach na zasadach ustalonych w Uczelni;
 3. zgłaszania uwag kierownikowi studiów podyplomowych dotyczących organizacji studiów, programu kształcenia oraz pracy nauczycieli akademickich i obsługi techniczno-administracyjnej;
 4. otrzymania zaświadczenia o rozpoczęciu i odbywaniu studiów podyplomowych wydanego przez kierownika studiów podyplomowych lub inną upoważnioną osobę.

§16

 1. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest w szczególności do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu studiów podyplomowych;
  2. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych;
  3. terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w programie kształcenia;
  4. niezwłocznego powiadamiania kierownika studiów podyplomowych o zmianie nazwiska i adresu zamieszkania;
  5. terminowego wnoszenia wymaganych opłat.
 2. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości studiowania według indywidualnego programu kształcenia.

§ 17
Słuchaczowi studiów podyplomowych nie przysługują:

  1. legitymacja studencka;
  2. świadczenia pomocy materialnej;
  3. urlop od zajęć.


V. Kierownik studiów podyplomowych

§ 18

 1. Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Kierownika studiów podyplomowych powołuje rektor na wniosek kierownika jednostki, zaopiniowany przez radę jednostki.

§ 19
Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy w szczególności:

  1. przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe;
  2. podejmowanie decyzji w zakresie przyjmowania na studia podyplomowe, wznawiania oraz skreślania słuchaczy studiów podyplomowych;
  3. ustalenie harmonogramu zjazdów oraz organizacja zajęć na studiach podyplomowych;
  4. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych;
  5. kontrola jakości kształcenia na studiach podyplomowych;
  6. inne obowiązki wskazane w Regulaminie studiów podyplomowych lub powierzone przez kierownika jednostki lub rektora.


VI. Organizacja studiów podyplomowych i dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych

§ 20

 1. Studia podyplomowe prowadzone są w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym.
 3. Na wniosek kierownika studiów podyplomowych rektor może wyrazić zgodę na realizację studiów podyplomowych w innym układzie niż semestralny.

§ 21

  1. Jeżeli jednostka prowadząca studia podyplomowe wydała słuchaczowi indeks, po zakończeniu studiów stanowi on własność słuchacza.
  2. Jednostki prowadzące studia podyplomowe mogą wydawać słuchaczom indeksy nie dłużej niż do końca roku akademickiego 2012/2013.

§ 22

  1. Przebieg studiów podyplomowych jest dokumentowany w:
 1. protokołach zaliczenia przedmiotów;
 2. kartach okresowych osiągnięć.
 3. Jeżeli jednostka prowadząca studia podyplomowe wydała słuchaczom indeks zgodnie z zasadą określoną w § 21 ust. 2 to przebieg studiów jest dokumentowany również w indeksach.
 4. Szczegóły dotyczące dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych określi rektor w zarządzeniu.

§ 23
Uczelnia zakłada teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych, w której przechowywane są następujące dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kopią decyzji o przyjęciu;
  2. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza poświadczona przez pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona przez pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
  4. karty okresowych osiągnięć;
  5. decyzje podejmowane w indywidualnych sprawach słuchacza związanych z przebiegiem studiów;
  6. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - egzemplarz do akt;
  7. potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez osobę odbierającą świadectwo.


VII. Zaliczenia i egzaminy

§ 24

 1. Słuchaczowi przysługuje prawo do składania zaliczeń (egzaminów) oraz jednokrotnego składania zaliczeń (egzaminów) poprawkowych z każdego przedmiotu.
 2. Szczegółowy harmonogram zaliczeń (egzaminów) oraz zaliczeń (egzaminów) poprawkowych określa kierownik studiów podyplomowych.
 3. Słuchacz nie ma prawa do powtarzania przedmiotu, semestru lub roku studiów.
 4. Prowadzący zajęcia podaje, przed rozpoczęciem zajęć, zasady zaliczania zajęć oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lub zaliczeniach (egzaminach).
 5. Zaliczenie semestru/roku studiów podyplomowych jest odnotowywane przez kierownika jednostki w karcie okresowych osiągnięć.
 6. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
                 

bardzo dobry

bdb

5,0

dobry plus

db+

4,5

dobry

db

4,0

dostateczny plus

dst+

3,5

dostateczny

dst

3,0

niedostateczny

ndst

2,0


VIII. Skreślenia z listy słuchaczy i wznowienia studiów podyplomowych

§ 25

 1. Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. niezaliczenia w terminie zajęć przewidzianych w programie kształcenia;
  4. niewniesienia w terminie opłaty za studia.
 2. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy, zawierającą przyczyny skreślenia, doręcza się słuchaczowi zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 4. Od decyzji o skreśleniu z listy przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 26

 1. Prawo wznowienia studiów podyplomowych przysługuje osobie skreślonej z listy słuchaczy, jeśli przerwa w studiach nie trwała dłużej niż dwa lata. Decyzję o wznowieniu podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku osób, które przerwały studia podyplomowe.


IX. Ukończenie studiów podyplomowych

§ 27

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu kształcenia.
 2. Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia.

§ 28

 1. W zależności od programu kształcenia słuchacz studiów podyplomowych może być zobowiązany do przygotowania pracy dyplomowej. Forma pracy dyplomowej wynika ze specyfiki studiów podyplomowych i jest określona w programie kształcenia.
 2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje jej opiekun (promotor) i recenzent wyznaczony przez kierownika studiów podyplomowych.

§ 29

 1. Jeżeli program kształcenia przewiduje złożenie egzaminu dyplomowego, skład komisji egzaminacyjnej wyznacza kierownik studiów podyplomowych.
 2. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo przystąpienia do jednego poprawkowego egzaminu w terminie do 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. Otrzymanie oceny niedostatecznej z poprawkowego egzaminu dyplomowego jest równoznaczne ze skreśleniem z listy słuchaczy.

§ 30

 1. Ostateczny wynik studiów określa się według sposobu, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. d, wskazanego we wniosku o utworzenie studiów podyplomowych. Na ostateczny wynik studiów podyplomowych może się składać:
  1. średnia ocen;
  2. ocena z pracy dyplomowej;
  3. ocena z egzaminu dyplomowego.
 2. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych może być wpisany ostateczny wynik studiów stosując poniższą skalę ocen oraz zgodnie z zasadą:
         

do 3,40

dostateczny (3,0)

powyżej 3,40 do 3,80

dostateczny plus (3,5)

powyżej 3,80 do 4,20

dobry (4,0)

powyżej 4,20 do 4,60

dobry plus (4,5)

powyżej 4,60

bardzo dobry (5,0)

 1. Sposób określenia ostatecznego wyniku ukończenia studiów podyplomowych podaje się do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem studiów podyplomowych.


X. Odpłatność za studia podyplomowe

§ 31

 1. Studia podyplomowe w Uczelni są odpłatne, za wyjątkiem przypadków, gdy są one finansowane ze środków zewnętrznych.
 2. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia podyplomowe, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat, w całości lub w części, słuchaczy studiów podyplomowych określa odrębna uchwała senatu.


XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 32

 1. W indywidualnych sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dotyczących słuchaczy decyzję podejmuje kierownik jednostki.
 2. Od decyzji opisanej w ust. 1 przysługuje odwołanie do rektora w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem kierownika jednostki.

§ 33
Studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu prowadzone są do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.

§ 34
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.