Zarządzenie Nr 36/2008/2009
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie dostosowania zadań centrów uniwersyteckich oraz ich struktury organizacyjnej do wymagań statutu


Na podstawie § 233 Statutu UAM oraz Uchwały Nr 14/2008 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań statutu, w związku z § 22 i 43 ust.2 Statutu UAM
zarządzam:

§1
 1. Centra uniwersyteckie podlegają bezpośrednio Rektorowi.
 2. Centrum uniwersyteckim kieruje Dyrektor powoływany przez Rektora na okres do końca kadencji organów Uniwersytetu, z możliwością powoływania tych samych osób na kolejno następujące po sobie kadencje.
 3. Na wniosek Dyrektora Centrum Rektor może powołać Zastępcę (Zastępców) Dyrektora Centrum.
 4. W Centrum może zostać powołana Rada Programowa (Rada Naukowa) lub inne ciało kolegialne o charakterze doradczym. Jeżeli nie postanowiono inaczej, członków Rady lub innego ciała kolegialnego powołuje Rektor, na wniosek Dyrektora Centrum, na okres kadencji organów Uniwersytetu.
 5. W uzasadnionych przypadkach Rektor może odwołać Zastępcę Dyrektora Centrum oraz członka Rady lub ciała kolegialnego określonych w ust. 4.
§2
 1. W terminie do dnia 31 stycznia Dyrektor Centrum przedstawia Rektorowi pisemne sprawozdanie z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zażądać sprawozdania również w innym terminie oraz za inny okres.
§3

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Badań im. Edyty Stein” określa załącznik numer 1 do zarządzenia.

§4

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Badań Środkowoazjatyckich” określa załącznik numer 2 do zarządzenia.

§5

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Badania Jakości Życia” określa załącznik numer 3 do zarządzenia.

§6

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej” określa załącznik numer 4 do zarządzenia.

§7

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Etyki” określa załącznik numer 5 do zarządzenia.

§8

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego Centrum „Instytut Wielkopolski” określa załącznik numer 6 do zarządzenia.

§9

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Studiów nad Polityką Publiczną” określa załącznik numer 7 do zarządzenia.

§10

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy” określa załącznik numer 8 do zarządzenia.

§11

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka” określa załącznik numer 9 do zarządzenia.

§12

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Laboratorium 14C AMS (LAMS)” określa załącznik numer 10 do zarządzenia.

§13

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Integracji Europejskiej” określa załącznik numer 11 do zarządzenia.

§14

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Centrum Studiów Otwartych” określa załącznik numer 12 do zarządzenia.

§15

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej” określa załącznik numer 13 do zarządzenia.

§16

Zadania oraz strukturę centrum uniwersyteckiego „Uniwersyteckie Centrum Koordynacyjno-Programowe Kształcenia Nauczycieli” określa załącznik numer 14 do zarządzenia.

§17

Tracą moc:
 1. zarządzenie Rektora Nr 31/2002/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań im. Edyty Stein;
 2. zarządzenie Rektora Nr 111a/2003/2004 z dnia 1.06.2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Środkowoazjatyckich;
 3. zarządzenie Rektora Nr 37/2005/2006 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Badania Jakości Życia;
 4. zarządzenie Rektora Nr 22/99/2000 z dnia 10.06.2000 r. w sprawie utworzenia Centrum badawczego Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej;
 5. zarządzenie Rektora Nr 41/2001/2002 z dnia 1.08.2002 r. w sprawie utworzenia Centrum Etyki;
 6. zarządzenie Rektora Nr 32/2001/2002 z dnia 23.05.2002 r. w sprawie utworzenia Centrum "Instytut Wielkopolski";
 7. zarządzenie Rektora Nr 17/02/03 z dnia 20.11.2002 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów na Polityką Publiczną;
 8. zarządzenie Rektora nr 162/2004/2005 z dnia 1.06.2005 r. w sprawie utworzenia Humanistycznego Centrum Badań Dyskurs Wielokulturowy;
 9. zarządzenie Rektora Nr 139/2004/2005 z dnia 1.02.2005 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Przetwarzania Mowy i Języka;
 10. zarządzenie Rektora Nr 83/2003/2004 z dnia 1.01.2004 r. w sprawie utworzenia Laboratorium 14C AMS;
 11. zarządzenie Rektora Nr 40/2001/2002 z dnia 22.07.2002 r. w sprawie utworzenia Centrum Integracji Europejskiej UAM;
 12. zarządzenie Rektora Nr 25/88 z dnia 27.10.1988 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów Otwartych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 13. zarządzenie Rektora Nr 69/2003/2004 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli (UCKPKN).
§18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2009 roku.


R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.