Uchwała Nr 71/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia  25 maja 2009 r.
w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu

Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu UAM w związku z art. 17 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

[Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”]

§ 1.
 1. Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” przyznaje Senat.
 2. Do złożenia wniosku w sprawie  przyznania medalu „Za zasługi  dla Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza” uprawniony jest Rektor, rada wydziału lub z własnej inicjatywy Senat.
  Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
 3. Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” wręcza Rektor lub upoważniona przez niego osoba.
 4. Wzór medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” oraz wzór legitymacji wręczanej wyróżnionemu zawiera załącznik numer 1 do uchwały. 
 5. Biuro Rektora prowadzi rejestr przyznanych medali „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”.

[Wyróżnienie „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”]

§ 2.
 1. Wyróżnienie „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” nadaje Senat.
 2. Do złożenia wniosku o nadanie wyróżnienia „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” uprawniony jest Rektor. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
 3. Wyróżnienie „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” wręcza Rektor lub upoważniona przez niego osoba podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego lub uroczystego posiedzenia Senatu.
 4. Wzór wyróżnienia „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” oraz wzór dyplomu wręczanego wyróżnionemu zawiera załącznik numer 2 do uchwały. 
 5. Biuro Rektora prowadzi rejestr przyznanych wyróżnień „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”.

[Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]

§ 3.
 1. Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznaje Rektor absolwentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. uzyskali z egzaminów wskazanych przez radę wydziału średnią ocen nie niższą niż 4,7;
  2. zdali egzamin magisterski do dnia 30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskali z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobre;
  3. brali czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu.
 2. Do złożenia wniosku w sprawie przyznania medalu Uniwersytetu uprawniona jest komisja, w skład której wchodzi prorektor właściwy do spraw studenckich oraz wszyscy prodziekani właściwi do spraw studenckich. Komisja podejmuje uchwałę w obecności co najmniej ośmiu członków, w oparciu o kandydatury wytypowane przez właściwe rady wydziału. 
 3. Medal Uniwersytetu wręcza Rektor lub upoważniona przez niego osoba podczas inauguracji najbliższego roku akademickiego. 
 4. Wzór medalu Uniwersytetu oraz wzór legitymacji wręczanej wyróżnionemu zawiera załącznik numer 3 do uchwały.
 5. Biuro Rektora prowadzi rejestr przyznanych medali Uniwersytetu.

§ 4.
 1. Rejestry medali i wyróżnień Uniwersytetu prowadzone zgodnie z dotychczasowymi przepisami stają się rejestrami w rozumieniu niniejszej uchwały.
 2. Zachowują moc uchwały rad wydziału wskazujące egzaminy, o których mowa w § 3 ust.1 lit.a), podjęte przed wejściem w życie niniejszej uchwały. 
 3. Tracą moc:
  1. uchwała Senatu z dnia 27.06.1983 r. w sprawie regulaminu nadawania medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”;
  2. uchwała Senatu nr 19/94-95 z dnia 25.04.1994 r. w sprawie nadania medalu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla najlepszych  studentów stacjonarnych UAM;
  3. uchwała Senatu nr 24/97 z dnia 28.04.1997 r. w sprawie przyznania wyróżnienia Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.

§ 5.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l Statutu UAM.


R E K T O R

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Załączniki
Treść uchwały wraz z załącznikami (pdf)


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.