„Szlakami Polski Niepodległej” – konkurs MNiSW
Wiadomość, opublikowana 16-08-2017

„Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Program służyć ma naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność.
Bezpośrednim celem programu jest wsparcie inicjatyw naukowych i artystycznych związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego.
Program umożliwi realizację przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim. Ponadto stymulować będzie innowacyjne zespołowe przedsięwzięcia międzydziedzinowe z zakresu nauki i sztuki, przyczyniając się do integracji obrazu przeszłości Polski.
W ramach programu ministerstwo organizuje konkurs o finansowanie projektów z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz sztuki, koncentrujących się wokół zagadnień dziejów ziem polskich od XIX do XXI w.
Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących ciągłą działalność w zakresie dokumentowania i upowszechniania wyników badań historii Polski w tym okresie, takich jak:

  • jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dalej: „ustawa”),
  • biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy, oraz ;
  • podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w tym muzea (dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.)

Do konkursu dopuszczone zostaną wnioski o finansowanie nowych projektów obejmujących zadania:

  1. przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów;
  2. podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, dróg wiodących do niepodległości i czynu niepodległościowego w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej;
  3. tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych;
  4. wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.

W szczególności mogą być to projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych.
Finansowanie pochodzące z programu obejmuje nie więcej niż 10 projektów oraz ograniczone jest do kwoty maksymalnie 1,5 mln zł na jeden projekt.
Wsparcie finansowe w ramach projektu może być przyznane na okres do 5 lat. Z programu wyłączone są projekty finansowane z innych środków budżetowych.
Termin składania wniosków mija 10 października 2017
Ogłoszenie i warunki konkursu - Ogłoszenie konkursowe Szlakami Polski Niepodległej.pdf [187.45Kb]

Informację wprowadził/a: Julita Banaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.