Fulbright Slavic Award
Wiadomość, opublikowana 05-12-2018

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:
University of Washington w Seattle (UW) oraz University of Illinois w Chicago (UIC).
Wyjazd na 3 miesiące do UW na: kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, w kontekście kultury polskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyjazd na 4 miesiące do UIC na: kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 trwa od 20 listopada 2018 do 18 stycznia 2019.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
Posiadają tytuł doktora i są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
W terminie złożą wniosek w systemie Slate wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi oraz wypełnią formularz adresowy.

Wymagane dokumenty:

Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

Opis projektu (tzw. Project Statement) z rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association)
Sylabusy proponowanych zajęć z rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association)
Życiorys wraz z listą osiągnięć, w tym nagród oraz publikacji
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce
Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1, np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen
Trzy listy rekomendacyjne, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie.
Na stypendium Fulbrighta można wyjechać z rodziną (małżonek/małżonka oraz niepełnoletnie dzieci), jeśli zostanie to zaznaczone w formularzu zgłoszeniowym. Stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Jeżeli będzie to wymagane, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu wyciągu bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

W przypadku pytań,należy pisać do Pani Justyny Maziarskiej-Lesisz: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.