Komunikat Kanclerza z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wydawania legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów kolejowych w 2019 roku
Wiadomość, opublikowana 14-12-2018

Ustala się następujący tryb wydawania legitymacji uprawniających do 50% ulgi przy zakupie biletów kolejowych w dowolnej klasie na przejazdy uruchamiane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w pociągach pasażerskich  poniższych przewoźników:

„PKP Intercity” S.A.,
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.,
„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.,
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
Arriva  RP sp. z o.o.,
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

 1. Legitymacja przysługuje pracownikom zatrudnionym w wymiarze co najmniej ½ (pół) etatu na okres minimum 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 2. Legitymacja nie przysługuje osobom:
  • niespełniającym warunków pkt.1
  • przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich i zdrowotnych.
 3. Legitymacja nie może być przekazywana osobom trzecim.
 4. Pełny koszt zakupu ulgi uprawniającej do 50% zniżki na przejazdy koleją w 2019 roku  wynosi 569,16 zł.
 5. Zakup legitymacji jest dofinansowany przez UAM w zależności od zadeklarowanego dochodu na członka rodziny w 2017 roku.
 6. Kwota dofinansowania przez UAM zakupu legitymacji podlega jako świadczenie pracownicze  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 7. Pracownicy ponoszą częściowy koszt wykupu legitymacji w wysokości uzależnionej od wysokości dochodu brutto przypadający na członka rodziny w 2017 roku:

  Przedział dochodu

  Wysokość dochodu  przypadająca na członka rodziny w 2016 roku

  Koszt wykupu ulgi ponoszony przez pracownika

  I przedział

  do 150 % min. wynagrodzenia**
  (do 3000zł)

  25 zł

  II przedział

  od 150 %-225 % min. wynagrodzenia**
  (3000-4500 zł)

  50 zł

  III przedział

  od 225 %-300% min. wynagrodzenia**
  (4500-6000 zł)

  75 zł

  IV przedział

  powyżej 300 % min. wynagrodzenia**
  (powyżej 6000zł)

  100 zł

   **Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w oświadczeniu o dochodzie w roku 2017 wynosiło 2000zł.

 8. Sekretariaty Instytutów i Zakładów, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, wspólnych i międzyuczelnianych, zamiejscowych jednostek organizacyjnych, ośrodków i centrów uniwersyteckich, działów administracji, domów studenckich, budynków dydaktycznych, ośrodków wypoczynkowych oraz kierownicy pozostałych jednostek przekazują do Działu Kadr i Organizacji pok. 203, Collegium Minus:
  • wniosek o wydanie legitymacji zawierający:

   oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny w roku 2017
   oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia kosztu wykupu ulgi ponoszonego przez pracownika wraz z zaliczką na podatek dochodowy

  • aktualne, podpisane zdjęcie legitymacyjne.

  Niekompletnie wypełnione wnioski nie będą mogły zostać zrealizowane.

  Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu na portalu pracownika <system dokumentów UAM<<Kadry <<< formularze i wzory dokumentów  DKiO >>>

 9. W przypadku utraty legitymacji Dział Kadr i Organizacji wystawia nową legitymację po okazaniu dowodu dokonania wpłaty w kasie UAM  w wysokości 569,16 zł. Zwolnienie z opłaty jest możliwe jedynie po okazaniu kopii zgłoszenia kradzieży w/w dokumentu.  UAM  zobowiązany będzie jednak do potrącenia z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy,  o którym mowa w pkt.6.
 10. Dział Kadr i Organizacji wydaje legitymację do dnia 28.02.2019 roku lub do momentu wyczerpania zakupionej puli.
 11. Legitymacje wydawane będą po zawarciu umowy ze spółką PKP Intercity.

KANCLERZ

dr Marcin Wysocki


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.