Oferta pracy: zastępca kwestora
Wiadomość, opublikowana 11-02-2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni zastępcę kwestora.

nr ref. ZK/1/3/2019

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne.
 2. Staż pracy – co najmniej 5 lat w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Dobra znajomość przepisów prawa z zakresu szkolnictwa wyższego, finansów publicznych, rachunkowości, finansowania nauki, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego.
 4. Biegła znajomość pełnej księgowości.
 5. Wysoki poziom umiejętności analitycznych.
 6. Znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem środków UE.
 7. Komunikatywność i umiejętność zarządzania zespołem pracowników.
 8. Odpowiedzialność, rzetelność.
 9. Pełna dyspozycyjność.

Dodatkowymi ważnymi atutami kandydatów będzie:

 1. Ukończenie studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania, analizy ekonomicznej, controllingu, analizy finansowej w procesie inwestowania, analizy rynkowej i ekonomicznej, ekonomii menadżerskiej lub zarządzania projektami finansowymi.
 2. Znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae wraz z następującą  klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 3. Oświadczenie o niekaralności.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres kwestor@amu.edu.pl w terminie do 28 lutego 2019 roku, podając w tytule maila nr referencyjny.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.