Oferta pracy: referent w Zespole Radców Prawnych
Wiadomość, opublikowana 14-06-2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi rekrutację na stanowisko Referent w Zespole Radców Prawnych.

Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:

 • ukończonych wyższych studiów prawniczych (ew. studiowania na V rok studiów na kierunku Prawo),
 • dobrej zna­jo­mo­ści prawa cywilnego, prawa pracy, pro­ce­du­ry cywilnej i ad­mi­ni­stra­cyjnej (bardzo dobre wyniki z egzaminów oraz praca lub praktyki w kancelarii prawnej będą dodatkowymi atutami),
 • zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go z ter­mi­no­lo­gią praw­ni­czą (mile widziana zna­jo­mość dru­gie­go ję­zy­ka obcego),
 • sa­mo­dziel­no­ści, od­po­wie­dzial­no­ści, zaangażowania, komunikatywności,
  dyspozycyj­ności.

Ofe­ru­je­my:

 • pra­cę w jednym z największych i najlepszych Uniwersytetów w Polsce,
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go,
 • atrak­cyj­ne wa­run­ki za­trud­nie­nia.

Zakres zadań:

 • dokonywanie analiz prawnych oraz przygotowywanie projektów pism i opinii  pod nadzorem radców prawnych,
 • obsługa administracyjna Zespołu Radców Prawnych.

Osoby zainteresowane pracą pro­si­my o prze­sła­nie - bez­po­śred­nio na ad­res e-ma­il: grzegorz.wisniewski@amu.edu.pl- ży­cio­ry­su wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym i oświadczeniem o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych  przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  w ce­lu re­kru­ta­cji.

Wy­bór kan­dy­da­tów od­bę­dzie się po dokonaniu se­lek­cji dokumentów aplikacyjnych oraz po przeprowadzeniu roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej z wybranymi osobami.

Termin składania aplikacji – 7 lipca 2019 roku

W składanych dokumentach CV prosimy umieścić klauzulę zgody o następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.