Oferta pracy: stanowisko naukowo – techniczne diagnosty laboratoryjnego w Zwierzętarni CZT UAM
Wiadomość, opublikowana 14-06-2019

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: „naukowo – techniczne diagnosty laboratoryjnego w Zwierzętarni CZT UAM”

Główne zadania i obowiązki:

 • Wykonywanie badań diagnostycznych przy użyciu następujących metod: izolacja DNA z różnych tkanek pochodzenia zwierzęcego, krwi obwodowej, kału; zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR
 • Interpretacja wyników badań
 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • Utrzymanie odpowiedniego standardu higienicznego na strefach technologicznych
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Ścisła bezkonfliktowa współpraca z innymi pracownikami Zwierzętarni
 • Pomoc przy przeprowadzaniu procedur doświadczalnych na zwierzętach
 • Wykonywanie innych poleceń Kierownika Zwierzętarni

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • Znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu biologii zwierząt laboratoryjnych
 • Wysoka kultura osobista
 • Odporność na stres
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami (myszy i szczury)/ niewymagane
 • Dokładność, dobra organizacja pracy i dyspozycyjność
 • Brak kontaktu z gryzoniami domowymi oraz z innych zwierzętarni

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) prosimy nadsyłać do dnia 28 czerwca 2019r. pocztą elektroniczną na adres:

Kierownik Zwierzętarni mgr inż. Adam Plewiński

e-mail: adam.plewinski@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 18 73

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W składanych dokumentach CV prosimy umieścić klauzulę zgody o następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.