Oferta pracy - kierowca
Wiadomość, opublikowana 29-08-2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni w Dziale Zaopatrzenia kierowcę samochodu osobowego i dostawczego o d.m.c. nieprzekraczającej 3,5.

nr ref. KDZ/9/2019

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • ważne prawo jazdy kategorii min. B
 • aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • aktualne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • min. 5letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy
 • znajomość j. angielskiego w zakresie min. podstawowym;
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność i komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy, zdolności interpersonalne, samodzielność i systematyczność.

Zakres obowiązków:

 • przewóz osób pomiędzy wskazanymi miejscami Poznań/Polska
 • transport towarów, materiałów wraz załadunkiem/rozładunkiem
 • dbanie o dobry stan techniczny pojazdu
 • przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz utrzymanie porządku na stanowisku pracy

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji;
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) proszę nadsyłać do dnia 23.09.2019 r. pocztą elektroniczną na adres: woj@amu.edu.pl.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych  przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  w ce­lu re­kru­ta­cji : 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Procedura rekrutacyjna przewiduje  wstępną se­lek­cję dokumentów aplikacyjnych oraz roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.