Nabór wniosków w ramach POWER działania 4.2
Wiadomość, opublikowana 14-04-2015
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. w siedzibie IOK, tj. w Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 czerwca 2015 r., gdyż wnioski mogą być składane tego dnia do godziny 16.00):

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl

  oraz

 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Programy mobilności ponadnarodowej muszą być ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

W przypadku projektów realizowanych w PO WER osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym). Natomiast osobę nieszkolącą się należy definiować jako osobę nie uczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie weryfikacji czy dana osoba się nie szkoli i w związku z tym spełnia jedną z przesłanek zakwalifikowania do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Należy pamiętać, że grupa NEET jest grupą wewnętrznie zróżnicowaną, która może obejmować zarówno absolwentów szkół wyższych mających problem ze znalezieniem pierwszej pracy, jak i osoby długotrwale bezrobotne, które relatywnie wcześnie opuściły system edukacji.

Dodatkowo co najmniej 50% uczestników projektu to osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

•osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP

 
W ramach projektu obowiązkowo realizowane są następujące etapy wsparcia:
 1. rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej;
 2. przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;
 3. pobyt uczestników za granicą obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń związanych z podjęciem zatrudnienia. Pobyt uczestników za granicą trwa od 60 do 180 dni (w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z IOK, mobilność może zostać skrócona poniżej 2 miesięcy).
 4. działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.

Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Alokacja na niniejszy konkurs wynosi 77 288 600 zł. Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w tym konkursie wynosi 2130,w tym max. 100 os./projekt.

Średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 35 346 zł.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97%.

Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny wnioskodawcy/partnera/strony trzeciej lub uczestnika.

Projekt musi być realizowany w partnerstwie krajowym z co najmniej jednym z następujących podmiotów: instytucją rynku pracy lub ośrodkiem pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wnioskodawca jest jednym z wymienionych podmiotów. Partner musi być zaangażowany w realizację co najmniej fazy 1 i 4 projektu.


Projekt musi być realizowany w partnerstwie ponadnarodowym – partnerem zagranicznym może być wyłącznie  podmiot z innego państwa członkowskiego UE.


Wnioskodawca może otrzymać dodatkowych 5 punktów podczas oceny merytorycznej wniosku, jeżeli wskaże we wniosku, że posiada sieć współpracy z podmiotami zajmującymi się aktywizacją  społeczną/zawodową osób młodych i te podmioty będą wspierać wnioskodawcę w realizacji określonych działań w projekcie. Współpraca ta będzie wykorzystywana przede wszystkim w procesie rekrutacji uczestników do projektu, a jej celem będzie zwiększenie efektywności kosztowej rekrutacji do projektu.

Wnioskodawca ma możliwość otrzymania dodatkowych 5 punktów za zadeklarowanie we wniosku gotowości pełnienia roli instytucji przyjmującej dla grupy uczestników projektu realizowanego przez partnera  ponadnarodowego.

Obowiązkowo wnioskodawca lub partner krajowy musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie w realizacji wsparcia o charakterze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób młodych oraz przynajmniej roczne doświadczenie w realizacji programów mobilności ponadnarodowej (przy czym do „realizacji programów mobilności ponadnarodowej” nie zalicza się doświadczenia w organizacji indywidualnych lub grupowych wyjazdów zagranicznych w ramach wykonywania obowiązków służbowych lub w celach turystycznych).

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie będą uznawane za kwalifikowalne, z wyjątkiem kosztów nawiązania partnerstwa ponadnarodowego.

Członek personelu projektu pełniący funkcję mentora w projekcie musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie.
 
Więcej informacji.

Link do regulaminu konkursu.

Osoba do kontaktu ze strony Działu Programów Europejskich: Dawid Tobolski, tobolski.uam@gmail.com, tel. 61/829 40 94. 

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.