Uchwała nr 94/2006
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie szczegółowego określenia statusu profesora-seniora w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Na podstawie § 117 ust. 2 Statutu UAM Senat ustala następujące zasady statusu profesora-seniora UAM

§1
 1. Dla uzyskania statusu profesora-seniora UAM niezbędne jest złożenie do rektora wniosku przez zainteresowanego profesora. Wniosek winien być zaopiniowany przez dziekana wydziału lub kierownika innej jednostki organizacyjnej.
 2. Pozytywna decyzja rektora stanowi podstawę do podpisania porozumienia wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).
 3. Porozumienie określi uzgodniony przez zainteresowane strony rodzaj i zakres wykonywanego przez profesora świadczenia oraz zawierać będzie zobowiązanie do zapewnienia przez dziekana (kierownika innej jednostki organizacyjnej):
  1)  miejsca dla wykonywania świadczenia;
  2)  dostępu do urządzeń niezbędnych do wykonywania świadczenia na zasadach obowiązujących na wydziale (w innej jednostce organizacyjnej);
  3)  możliwości korzystania z funduszy pozostających w dyspozycji wydziału (innej jednostki organizacyjnej).
 4. W porozumieniu określone zostaną również zasady dotyczące czasu i sposobu wykonywania świadczenia uwzględniające przepisy BHP.
 5. Porozumienie zawiera się na rok kalendarzowy, przy czym Uniwersytet zapewnia profesorowi-seniorowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie wykonywania świadczenia.
§2

Określone powyżej zasady statutu profesora-seniora wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

R e k t o r
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.