Uchwała nr 101/2007 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
Uchwała nr 101/2007
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

Na podstawie art. 133 ust. 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164 poz.1365 z późn. zm.) ustala się następujący tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim:

§ 1

Nauczyciele akademiccy wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

§ 2

Za prawidłowe udzielanie i terminowe wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich odpowiedzialni są dziekani oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

§ 3

Do dnia 15 czerwca każdego roku kalendarzowego kierownicy instytutów, katedr lub zakładów nie wchodzących w strukturę instytutów, a także kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, sporządzają plany urlopów biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

§ 4

W planie urlopów należy obowiązkowo uwzględnić wszystkie dni urlopu przysługującego na dany rok kalendarzowy oraz dni urlopu zaległego, nie wykorzystanego w latach ubiegłych.

§ 5

Zatwierdzone przez dziekanów plany urlopów przekazywane są do Działu Kadr i Organizacji do 30 czerwca danego roku. Terminy wskazane w planie urlopów są równoznaczne ze złożeniem wniosku o udzielenie urlopu w danym terminie i stanowią podstawę ich zarejestrowania w informatycznym systemie ewidencji czasu pracy.

§ 6

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego w terminie innym niż wskazany w planie urlopów. Podstawą udzielenia takiego urlopu jest pisemny wniosek pracownika o zmianę terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego, podpisany przez przełożonego wnioskodawcy i przekazany do Działu Kadr i Organizacji.

§ 7

Koszty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim obciążać będą wydziały, jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe.

§ 8

Traci moc Uchwała Senatu nr 14/91 z dnia 25 marca 1991 roku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.