Uchwała nr 129/2007
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2007r.
z sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

§1
    § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi tych studiów najpóźniej do 30 czerwca każdego roku sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej”.

§2
    Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2007 roku.

 

R e k t o r
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.