Uchwała nr 160/2007
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz zmiany Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 39 ust. 1 w związku z § 24 ust. 3 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiącym załącznik do uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r., z późniejszymi zmianami, Senat UAM uchwala, co następuje:

§ 1

Z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa tworzy się, jako podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

§ 2

Wydział, o którym mowa w ust. 1, jest jednostką o jednostopniowej wewnętrznej strukturze organizacyjnej.

§ 3

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2008 r., z tym że do dnia 31 sierpnia 2008 r. wyłącznie w zakresie tworzenia swoich struktur organizacyjnych.

§ 4

Do czasu rozpoczęcia kadencji organów jednoosobowych i kolegialnych Wydziału, powołanych w trybie wyborów na kadencję 2008-2012, kierowanie Wydziałem powierza się dotychczasowemu dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

§ 5

W § 25 Statutu UAM pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa”, a dotychczasowe punkty 8 - 13 otrzymują numerację 9 - 14.

§ 6

Ustęp 1 § 45 Statutu UAM otrzymuje brzmienie: „Senat liczy 57 członków”.

§ 7

Ustęp 2 pkt 3 § 45 Statutu UAM otrzymuje brzmienie: „dziekani w liczbie 14”.

§ 8

Punkt 6 ust. 2 § 45 Statutu UAM otrzymuje brzmienie: „przedstawiciele studentów i doktorantów - w liczbie 12”.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.