Uchwała Nr 97/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile

Uchwała Nr 97/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
w Pile

Na podstawie § 43 ust.1 w zw. z § 21 ust.1 statutu UAM

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009 r. i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l i 3 Statutu UAM.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Nr 97/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
w Pile

§ 1.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, zwany dalej „Ośrodkiem Zamiejscowym”, jest zamiejscowym ośrodkiem dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 2.

Ośrodek Zamiejscowy jest jednostką organizacyjną podlegającą prorektorowi ds. kształcenia.

§ 3.

1. Na czele Ośrodka Zamiejscowego stoi dyrektor.

2. Dziekani wydziałów, które realizują zajęcia dydaktyczne w Ośrodku Zamiejscowym, współdziałają z dyrektorem Ośrodka Zamiejscowego przy realizacji jego zadań.

3. Dyrektora Ośrodka Zamiejscowego powołuje i odwołuje rektor, po zasięgnięciu opinii dziekanów, o których mowa w ust. 2.

§ 4.

1. W Ośrodku Zamiejscowym działa Rada Ośrodka Zamiejscowego, w skład której wchodzą:

  1. dyrektor Ośrodka Zamiejscowego, jako przewodniczący Rady,
  2. dziekani wydziałów, które realizują zajęcia dydaktyczne w Ośrodku Zamiejscowym,
  3. przedstawiciel Działu Nauczania,
  4. dyrektor administracyjny w przypadku, gdy został zatrudniony w tym Ośrodku Zamiejscowym,
  5. student Ośrodka Zamiejscowego delegowany przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

2. Dziekan wydziału określonego w ust.1 pkt 2 może działać przez przedstawiciela. Przedstawicielem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

3. Członków Rady Ośrodka Zamiejscowego powołuje i odwołuje rektor na okres do końca kadencji organów Uniwersytetu.

4. Na posiedzenie Rady Ośrodka Zamiejscowego przewodniczący może zaprosić inne osoby, których udział w posiedzeniu jest merytorycznie uzasadniony porządkiem obrad.

§ 5.

Dyrektor Ośrodka Zamiejscowego:

1) kieruje Ośrodkiem Zamiejscowym, zapewniając w szczególności prawidłową organizację działalności dydaktycznej zgodnie ze wskazaniami Rady Ośrodka Zamiejscowego,

2) reprezentuje Ośrodek Zamiejscowy wobec rektora i innych organów Uniwersytetu,

3) inicjuje i koordynuje promocję Uniwersytetu wśród społeczności lokalnej, w tym wśród młodzieży szkół średnich,

4) inicjuje i koordynuje współpracę z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu ustalenia zasad partycypacji tych jednostek w finansowaniu Ośrodka Zamiejscowego,

5) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Zamiejscowym,

6) przedkłada Radzie Ośrodka Zamiejscowego i rektorowi roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Zamiejscowego,

7) gospodaruje majątkiem Ośrodka Zamiejscowego,

8) dysponuje środkami finansowymi przyznanymi do funkcjonowania Ośrodka Zamiejscowego,

9) współdziała z właściwymi jednostkami Uniwersytetu oraz właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia studentom uczestniczącym w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Ośrodku Zamiejscowym dostępu do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonych kierunków studiów oraz podstawowej struktury informatycznej,

10) w uzasadnionych przypadkach może skierować do kanclerza wniosek w sprawie zatrudnienia dyrektora administracyjnego w trybie § 191 statutu.

§ 6.

1. Do zadań Rady Ośrodka Zamiejscowego należy wyznaczanie kierunków działalności dydaktycznej Ośrodka i jej zakresu.

2. Rada Ośrodka Zamiejscowego:

1) opiniuje roczne sprawozdanie dyrektora Ośrodka Zamiejscowego,

2) raz do roku przedstawia prorektorowi ds. kształcenia opinię w zakresie zgodności funkcjonowania Ośrodka Zamiejscowego z przepisami dotyczącymi funkcjonowania zamiejscowych jednostek organizacyjnych publicznej szkoły wyższej o zadaniach dydaktycznych.

3. Posiedzenia Rady Ośrodka Zamiejscowego zwołuje przewodniczący Rady Ośrodka Zamiejscowego co najmniej dwa razy w roku akademickim w siedzibie Ośrodka Zamiejscowego w terminach umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez Radę.

4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Ośrodka Zamiejscowego może zwrócić się do przewodniczącego Rady prorektor ds. kształcenia oraz każdy z członków Rady.

5. Posiedzenia Rady Ośrodka Zamiejscowego mogą odbywać się także poza siedzibą Ośrodka Zamiejscowego.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.